ก.ล.ต.เฮียริ่งเกณฑ์ขายหลักทรัพย์ผ่าน คราวด์ฟันดิง

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์ เสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง มูลค่าเสนอขาย ปรับนิยาม “ผู้ลงทุนสถาบัน” พร้อมปรับปรุง Funding Portal

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้การกำกับดูแลมีความชัดเจน เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ลงทุนเกินความจำเป็น

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (crowdfunding) และประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กฎเกณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการระดมทุนของ SME และ startup มีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ และเพื่อให้การกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิงและ Funding Portal เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและเหมาะสมในทางปฏิบัติ โดยไม่เป็นภาระแก่ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ลงทุนเกินความจำเป็น
 
ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิงและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

(1) ปรับปรุงมูลค่าการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงทุกหลักทรัพย์ของแต่ละบริษัทต่อผู้ลงทุนรายบุคคลไม่เกิน 50 ล้านบาทนับแต่มีการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงเป็นครั้งแรก  

(2) ปรับปรุงให้ Funding Portal ไม่ต้องจัดให้ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ทำแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนก่อนการจองซื้อหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง

(3) ปรับปรุงนิยามและถ้อยคำ “ผู้ลงทุนสถาบัน” ในประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงและการเสนอขายหุ้นบริษัทจำกัด โดยให้หมายความรวมถึง กิจการเงินร่วมลงทุน (PE) นิติบุคคลร่วมลงทุน (VC) หรือ angel investor และผู้ลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ลิงก์ https://publish.sec.or.th/nrs/9265s.pdf  

(4) กรณี Funding Portal ประสงค์จะขอต่ออายุความเห็นชอบ ต้องยื่นคำขอความเห็นชอบต่อ ก.ล.ต. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ โดยให้ ก.ล.ต. แจ้งผลการพิจารณาคำขอความเห็นชอบ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ ก.ล.ต. ได้รับเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

(5) ปรับปรุงการกำกับดูแล Funding Portal ภายหลังได้รับความเห็นชอบ โดยกำหนดให้ Funding Portal มีหน้าที่แจ้ง ก.ล.ต. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือการปฏิบัติหน้าที่ภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น กรณีที่ Funding Portal ประสงค์จะระงับการปฏิบัติหน้าที่ ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติได้ตามที่กฎเกณฑ์กำหนด และมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง และประกาศที่เกี่ยวข้อง ไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=886  และระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: thapanee@sec.or.th sorawitp@sec.or.th หรือ krongkamon@sec.or.th จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2566