SAMART รับงานสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Indoor มูลค่า 276.7 ลบ.

HoonSmart.com>>”สามารถคอร์ปอเรชั่น”(SAMART) แจ้งบริษัทย่อย “ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส”ได้ลงนามในสัญญาจ้างงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Indoor ให้บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มูลค่าก่อสร้างรวม 276.70 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สร้างแล้วเสร็จภายใน 2 มิ.ย. 67

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) แจ้งว่า บริษัท ทรานเส็ค เพาเวอร์ เซอร์วิส เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท เทด้า ร้อยละ 94.35 ได้ลงนามในสัญญาจ้างงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าชนิด Indoor GIS ระบบ 115/22 kV (Line in – Line out) สายส่งระบบ 115 เควี (ภายใน) ติดตั้งระบบสื่อสาร และเส้นใยแก้วนําแสง (ภายใน) ให้บริษัท แม็กซิม อินทริเกรดเต็ด โปรดักส์ (ประเทศไทย) จังหวัดชลบุรี กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 66 มูลค่าก่อสร้างรวม 276,702,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ทั้งนี้ กําหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 2 มิ.ย. 67 โดยการรับรู้รายได้เป็นไปตามสัดส่วนความสําเร็จของงาน