เปิดพอร์ต “กองทุนเปิดไทย” ลงทุน “หุ้นวัฎจักร” ธุรกิจด้านการเงินสูงสุด

HoonSmart.com>> สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) – กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เผยการถือครองทรัพย์สิน (Assets Holding) ของธุรกิจกองทุนเปิดไทย” อยู่ในสินทรัพย์ประเภท Mutual Funds เป็นหลัก ผ่านกองทุนรวมที่จดทะเบียนในประเทศ Luxembourg สูงสุด ชี้ลงทุนกลุ่ม “หุ้นวัฎจักร” มากสุด หมวดธุรกิจด้านการเงิน (Financial Services) นำโด่งสูงถึง 662 กองทุน รองลงมากลุ่มเทคโนโลยีและเฮลธ์แคร์

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) และ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เผยแพร่บทความ Capital Market Snapshot เรื่อง “การถือครองทรัพย์สิน (Assets Holding) ของธุรกิจกองทุนเปิดไทย” พบว่า มูลค่าการลงทุนของกองทุนเปิดไทยอยู่ในกองทุนทั้งในและต่างประเทศในสัดส่วนมากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 895 พันล้านบาท รองลงมาคือ ลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศ มูลค่า 782 พันล้านบาท

หากมองในกลุ่มตราสารหนี้พบว่ามีมูลค่ามากที่สุดกว่า 1,216 พันล้านบาท แบ่งเป็น ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ 684 พันล้านบาท และตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน 532 พันล้านบาท นอกจากนี้พบว่ากองทุนเปิดไทยมีการถือตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องความเสี่ยงมีมูลค่าสถานะสุทธิแบบ Short Position กว่า 48 พันล้านบาท

ขณะที่การลงทุนในต่างประเทศของกองทุนเปิดไทยอยู่ในสินทรัพย์ประเภท Mutual Funds เป็นหลัก โดยเป็นกองทุนรวมที่จดทะเบียนในประเทศ Luxembourg สูงที่สุด

กลยุทธ์การลงทุน Morningstar มีการจัดกลุ่มการลงทุนของกองทุนเปิดตามหมวดธุรกิจเป็น 3 กลุ่มใหญ่ เรียกว่า Super Sector ซึ่งแต่ละกลุ่มสะท้อนความอ่อนไหวของกลุ่มธุรกิจตาม Business Cycles ที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยกลุ่ม Sensitive (หุ้นที่มีความเคลื่อนไหวมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางกับ Business Cycles , กลุ่ม Defensive หุ้นที่ไม่เคลื่อนไหวตาม Business Cycles หรือ Anticyclical Stock) , และกลุ่ม Cyclical (หุ้นที่มีอ่อนไหวอย่างมากกับ Business Cycles ทั้งช่วงขาขึ้นและขาลง)

โดยพบว่ากองทุนเปิดไทยมีสัดส่วน การลงทุนในบริษัทกลุ่ม Cyclical มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่ม Sensitive และกลุ่ม Defensive น้อยที่สุด

จำนวนกองทุนที่เน้นการลงทุนในแต่ละหมวดธุรกิจพบว่ามีกองทุนในหุ้นกลุ่ม Financial Services มากที่สุด 662 กอง กลุ่ม Technology 464 กอง และกลุ่ม Healthcare กว่า 132 กอง