RWI เก็บหุ้น EMC เพิ่ม 0.069% ขยับถือ 5.056%

“ระยองไวร์ อินดัสตรีส์” เข้าเก็บหุ้น EMC จำนวน 5.80 ล้านหุ้น หนุนถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.056%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ (RWI) ได้มาหุ้นบริษัท อีเอ็มซี (EMC) เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2561 จำนวน 5,806,300 หุ้น หรือคิดเป็น 0.069% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ทำให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 426,366,000 หุ้น หรือ 5.056% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ