ตลท.เผย “สินมั่นคง” เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน-ผู้ถือหุ้นต่ำกว่าศูนย์

HoonSmart.com>> “ตลาดหลักทรัพย์” ขึ้นเครื่องหมาย NC หุ้น “สินมั่นคงประภันภัย” (SMK) เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณี “ส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์” ให้บริษัทฯ แจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 3 เม.ย.นี้ นอกจากดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้วมีทางเลือกอื่นเป็นประโยชน์ต่อบริษัท-ผู้ถือหุ้นหรือไม่ ก่อนเปิดให้ซื้อขายหุ้น 1 เดือน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งการขึ้นเครื่องหมาย NC หลักทรัพย์บริษัท สินมั่นคงประกันภัย (SMK) วันที่ 3 มี.ค. 2566 เนื่องจากบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนกรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ พร้อมกันนี้จะปลดเครืองหมาย C ในวันที่ 7 มี.ค.2566 แต่ยังขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป เนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า50% ของทุนชำระแล้ว และศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งดำเนินการกับ SMK กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ตามที่ SMK ได้นำส่งงบการเงินประจำปี 2565 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์เป็นจำนวน 30,488 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการดังนี้

1. ประกาศว่าหลักทรัพย์ SMK มีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีมีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.2566 โดยขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-compliance) และยังคงเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

2. ให้ SMK แจ้งว่านอกเหนือจากการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลายแล้ว บริษัทยังมีทางเลือกอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกหรือไม่ พร้อมทั้งแจ้งกำหนดเวลาดำเนินการตามแนวทางที่เลือกฟื้นฟูกิจการหรือทางเลือกอื่นใด (ถ้ามี) และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้ทราบภายในวันที่ 3 เม.ย.2566

3.เมื่อครบกำหนดเวลาตามข้อ 2 และบริษัทได้แจ้งทางเลือกอย่างครบถ้วนชัดเจนแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะอนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทได้เป็นเวลา 1 เดือนและเมื่อครบเวลาดังกล่าวแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไปจนกว่าบริษัทจะดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปและดำเนินการให้บริษัทมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ หากบริษัทไม่แจ้งหรือยืนยันทางเลือกภายในกำหนดเวลาตามข้อ 2 ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจไม่อนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักรัพย์ของบริษัท

4. ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้เวลา SMK ในการแกไ้ขเหตุเพิกถอนให้หมดไปภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ 3 มี.ค.2566 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว หากบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไปได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดงบการเงินฉบะบเต็มของ SMK พร้อมทั้งติดตามการนำเสนอทางเลือกในการดำเนินการของบริษัทดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ หุ้น SMK ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 2566 เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างพิจารณาว่าบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ โดยจะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการหรือภายในวันที่ 3 มี.ค.2566 และขึ้น NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินปี 2565 ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

ปัจจุบัน SMK เป็นหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” เนื่องจากมีส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว และศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ