PROEN กำไรสุทธิปี 65 พุ่ง 123% ปันผล 0.12 บ./หุ้น ขึ้น XD 9 พ.ค.

HoonSmart.com>>”โปรเอ็น คอร์ป”(PROEN)กำไรสุทธิปี 65 ทำได้ 65.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123.12% จากงวดเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.21 บาท รายได้รวม 1,548.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.86% จากปีก่อน รับรายได้จากการขายเครื่องเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ด้าน IT และผลิตภัณฑ์บริการคลาวด์เพิ่มขึ้น และได้รับงานโครงการด้านโทรคมนาคม และงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค พร้อมจ่ายปันผล 0.12 บาท/หุ้น ขึ้น XD 9 พ.ค.66

บริษัท โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) แจ้งว่า ปี 2565 มีผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากภาพรวมเศษฐกิจที่มีการฟื้นตัว การลงทุนของภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้ฐานรายได้ในธุรกิจบริการ และธุรกิจโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เติบโตเพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ ออกผลิตภัณฑ์และบริการคลาวด์เพื่อรองรับการปรับตัวของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทฯมีรายได้รวม 1,548.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.86% จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 65.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123.12% จากงวดเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.21 บาท

โดยมีสาเหตุมาจากรายได้จากการขายเครื่องเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ด้าน IT และผลิตภัณฑ์บริการคลาวด์ ที่เพิ่มขึ้น และได้รับงานโครงการด้านโทรคมนาคม และงานด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค ในการนำสายสื่อสาร และสายไฟฟ้าลงท่อร้อยสายใต้ดินเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีรายได้อื่นจากการขายสินทรัพย์ วัสดุเหลือใช้ของงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มีการส่งมอบงานไปแล้ว โดยในปี 2565 มีรายได้จากธุรกิจหลักจำนวน 1,531.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 44.68% และดอกเบี้ยรับ จำนวน 16.98 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 10.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวของปีก่อน 24.03% โดยมีสาเหตุมาจากรายได้การขายเครื่องเครื่องเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์ด้าน IT ที่เพิ่มขึ้น และผลิตภัณฑ์บริการคลาวด์ที่เพิ่มขึ้น

พร้อมจ่ายปันผลเป็นเงินสดงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ในอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.12 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) 10 พ.ค. 66 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 9 พ.ค. 66 วันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 66