BROOK อ่วมปี 65 ขาดทุน 521 ลบ. ควักกำไรสะสมปันผลอีก 0.0075 บาท

HoonSmart.com> “บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป” เปิดงบปี 65 พลิกขาดทุนสุทธิ 521 ล้านบาท จากปีก่อนกำไร 347 ล้านบาท เหตุรายได้รวมลดวูบ ขาดทุนจากการรับเหรียญ BNB ตามสัญญา 47 ล้านบาท ขณะที่กำไรขายเหรียญ 103 ล้านบาท รายได้ขุดเหรียญ 3 ล้านบาท ด้านต้นทุนพุ่งบันทีกขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้นและขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ บอร์ดเคาะนำกำไรสะสมจ่ายปันผลครึ่งปีหลัง 0.0075 บาท

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป (BROOK) เปิดเผยผลการดำเนินงานปี 2565 พลิกขาดทุนสุทธิ 521.29 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.058 บาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 868.07 ล้านบาท หรือ 250.32% จากงวดปี 2564 กำไรสุทธิ 346.78 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.046 บาท

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจำนวน 311.89 ล้านบาท ลดลง 612.32 ล้านบาท หรือ 66.25% จากงวดปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายและบริการ 75.48 ล้านบาท ลดลง 305.17 ล้านบาท หรือ 80.17% จากงวดปีก่อน เนื่องจากงานที่ปรึกษาอยู่ระหว่างการดำเนินงาน

นอกจากนี้กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง 293.88 ล้านบาท เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนลดลง กำไรจากการขายจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง 21.96 ล้านบาท ขณะที่รายได้จากสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล-สุทธิเพิ่มขึ้น 55.34 ล้านบาท รายได้เงินปันผลรับลดลง 5.98 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น 6.68 ล้านบาท

ส่วนค่าใชจ่ายรวมมีจำนวน 820.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94.58% จากต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นเพิ่มขึ้น 138.92 ล้านบาท ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงเพิ่มขึ้น 250.93 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 83 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 สำหรับที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 66 ล้านหุ้นและ 17 ล้านหุ้น ตามลำดับ

พร้อมกันนี้อนุมัตินำกำไรสะสมจ่ายเงินปัยผลงวดครึ่งปีหลัง 2565 อัตรา 0.0075 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 17 มี.ค. 2566 และจ่ายปันผล 25 พ.ค. 2566