ก.ล.ต.เฮียริ่งปรับเกณฑ์เสนอขาย debt-liked ICO, nfra-backed ICO

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงกฎเกณฑ์เสนอขาย “โทเคนดิจิทัลที่มีการจัดโครงสร้างและให้ผลตอบแทนซึ่งมีลักษณะคล้ายหนี้” (debt-liked ICO) กรณีกำหนดอัตราผลตอบแทนไว้แน่นอน และ”โทเคนดิจิทัลที่มีกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือกระแสรายรับจากกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นทรัพย์สินอ้างอิง” (infra-backed ICO) ให้ใกล้เคียง REIT

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการปรับปรุงกฎเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีการจัดโครงสร้างและให้ผลตอบแทนซึ่งมีลักษณะคล้ายหนี้ (debt-liked ICO) และโทเคนดิจิทัลที่มีกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือกระแสรายรับจากกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นทรัพย์สินอ้างอิง (infra-backed ICO) เพื่อให้มีกลไกการป้องกันความเสี่ยงและการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เพียงพอเหมาะสม รวมถึงป้องกันปัญหา regulatory arbitrage กับการออกเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายกัน และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการระดมทุน

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 ได้มีมติเห็นชอบหลักการปรับปรุงกฎเกณฑ์การออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO) ที่มีลักษณะคล้ายหลักทรัพย์ สำหรับกรณีโทเคนดิจิทัลที่มีการจัดโครงสร้างและให้ผลตอบแทนซึ่งมีลักษณะคล้ายหนี้ (debt-liked ICO) และกรณีโทเคนดิจิทัลที่มีกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือกระแสรายรับจากกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นทรัพย์สินอ้างอิง (infra-backed ICO) เพื่อให้มีกลไกการป้องกันความเสี่ยงและการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เพียงพอเหมาะสม รวมถึงป้องกันมิให้เกิดช่องว่างและปัญหาความเหลื่อมล้ำในกฎเกณฑ์และการกำกับดูแล (regulatory arbitrage) กับการออกเสนอขายหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายกัน และเป็นการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการระดมทุนเพื่อลดต้นทุน เพิ่มช่องทางการเข้าถึงเงินทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการปรับปรุงกฎเกณฑ์การเสนอขาย debt-liked ICO และ infra-backed ICO โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) กรณี debt-liked ICO ที่มีการกำหนดอัตราผลตอบแทนไว้แน่นอน ไม่ผันแปรตามผลการดำเนินงานของโครงการ แต่อาจมีการให้ผลตอบแทนเพิ่มเติม (extra return) ได้ โดยจะต้องมีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความน่าเชื่อถือของโครงการอย่างสมเหตุสมผลในการพิจารณาโดย ICO portal หรือผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระ รวมทั้งเปิดเผยปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินความเสี่ยงในด้านฐานะและความสามารถในการชำระหนี้คืนของโครงการ และสามารถพิจารณาผลตอบแทนและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน

(2) กรณี infra-backed ICO ที่ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากกระแสรายรับที่มาจากกิจการโครงสร้างพื้นฐาน โดยได้เสนอปรับปรุงกฎเกณฑ์ให้เทียบเคียงได้กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure trust) ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับบริบทของ infra-backed ICO โดยครอบคลุมเรื่องการกำหนดลักษณะของทรัพย์สินอ้างอิง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบและสอบทาน (due diligence) และการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน หน้าที่และการปฏิบัติงานของทรัสตี การบริหารจัดการทรัพย์สินของผู้ออกเสนอขาย (issuer) รวมทั้งปรับปรุงข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎเกณฑ์ ICO ดังกล่าว ไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=879 และระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: thapanee@sec.or.th amphornp@sec.or.th หรือ chatchan@sec.or.th จนถึงวันที่ 21 มีนาคม 2566