MAKRO กำไรทรุด 27% เหลือ 7.7 พันลบ.เปลี่ยนชื่อ

HoonSmart.com>>”สยามแม็คโคร(MAKRO) เปิดผลงานปี 65  กำไรเพียง 7,696.90 ล้านบาท ร่วงลงประมาณ  27% จากปีก่อนทำได้ 13,686.73 ล้านบาท  เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทซีพี แอ็กซ์ตร้า ( CPAXT) 

บริษัท สยามแม็คโคร (MAKRO) เปิดเผยผลการดำเนินงานงวดปี 2565 มีกำไรสุทธิ 7,696.90 ล้านบาท คิดเป็นกำไรหุ้นละ 0.73 บาท ลดลงจำนวน 3,686.73 ล้านบาทหรือประมาณ 26.94% จากปี 2564 ที่มีกำไรสุทธิ 13,686.73 ล้านบาทหรือ 2.38 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทซีพี แอ็กซ์ตร้า ( CPAXT) พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราประทับ