“ชูเกียรติ” ดัน SABUY ผงาด ขึ้นแท่นผู้นำ Cloud-Data -เกม

HoonSmart.com >> SABUY มาเหนือเมฆ รุกธุรกิจ  Cloud-Data Center ทุ่ม 200 ล้านบาท ถือหุ้น NIPA ผู้นำ Cloud อันดับ 2 ของไทย รวมทั้งขยับถือ “เอเชียซอฟท์” เพิ่มเป็น 24.90% ขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจเกมเบอร์ 1 ของอาเซียน

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี  (SABUY)  เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการลงทุนใน 5 กิจการ ประกอบด้วย

1. การเข้าลงทุนหุ้นสามัญ บริษัท เอเชียซอฟท์ (AS) จำนวนไม่เกิน 18.614 ล้านหุ้น หรือ 3.67% วงเงินไม่เกิน 272.69 ล้านบาท ส่งผลให้ถือหุ้น AS เพิ่มเป็น 24.9% ซึ่ง AS เป็นผู้ให้บริการความบันเทิงออนไลน์  ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยเป็นอันดับ 1 ในไทย -สิงคโปร์ และอันดับ 2 ในมาเลเซีย-เวียดนาม ปัจจุบัน AS ให้บริการเกมออนไลน์รวม 33 เกม ในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย (“ธุรกรรม AS”)

2. การให้บริษัทฯ หรือ บริษัท สบาย พอซ  (SBPOS) เข้าลงทุนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท อินโฟแกรมเมอร์   (“IFGM”)  12,500 หุ้น หรือ 20% ของทุนจดทะเบียนหลังการเพิ่มทุน  มูลค่า 45 ล้านบาท ซึ่ง IFGM ให้บริการระบบบริหารจัดการร้านอาหารทุก ขนาด  มีประสบการณ์ในด้านระบบ Point of Sale (POS)

3. การให้บริษัทฯ หรือ บริษัท สบาย อินฟราสตรัคเจอร์  (SBINFR) เข้าลงทุนมูลค่า 200 ล้านบาท ในบริษัท นิภา เทคโนโลยี  ( NIPA)  สัดส่วน  10 %  ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน  โดยการเพิ่มทุนของ NIPA และซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิมกลุ่มครอบครัวจุลยา

สำหรับ NIPA ประกอบธุรกิจให้บริการ คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนา cloud infrastructure โดย NIPA  เชี่ยวชาญด้าน Cloud solutions ที่เป็น Open Source Platform ของ Cloud Service Providers จากทั่วโลกที่เลือกใช้งาน ซึ่งมีสัดส่วนการตลาดเป็นอันดับสอง รองจาก AWS และเป็นผู้ให้บริการ Cloud ไม่กี่รายในประเทศที่มีระบบให้บริการเช่นเดียวกับ Global Cloud Provider อย่างเช่น AWS Google Microsoft Huawei เป็นต้น

ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าผ่าน https://nipa.cloud และสามารถเลือกบริการตามความต้องและชาระเงินผ่าน Payment Gateway ได้ทันที และมีราคาให้บริการเฉลี่ยถูกกว่า Global Cloud Provider ร้อยละ 30 – 60 ขึ้นอยู่กับบริการ โดยมีสานักงานใหญ่และ Data Center ที่อาคารโทรคมนาคม ซึ่งเป็นอาคารที่ทาการชุมสายอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย มีโครงสร้างเหมาะสมรองรับกับระบบ Data Center นอกจากนี้ยังมี Data Center อีกสองแห่งที่พระราม 9 และ นนทบุรี เพื่อรองรับการขยายของธุรกิจ

อีกทั้ง ประกอบธุรกิจเอเจนซี่โฆษณาออนไลน์ (Digital Marketing Agency) แบบครบวงจร ที่นา innovation มาเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (“ธุรกรรม NIPA”)

4. การให้บริษัทฯ หรือ บริษัท สบาย เอาท์ซอร์สซิ่ง (SBOSC) เข้าลงทุนในหุ้นบริษัท เอสทูสมาร์ท (S2Smart) มูลค่า 18.35 ล้านบาท โดยซื้อหุ้น  20,000 หุ้น หรือ 80% จาก นายชัยชัชนนท์ ทรัพย์ประกอบ นาย อมรเทพ โทรอุดมทรัพย์ และ นาย นัทธ์ชนัน ฉ่าแสง (“ผู้ถือหุ้นเดิมของ S2Smart”) ซึ่ง  S2Smart ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาแรงงานในพื้นที่ภาคกลางเป็นหลัก

5. การเข้าลงทุนใน บริษัท สบาย มาสเตอร์  (SBMST)  2 ล้านหุ้น หรือ  66.67 % ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุน โดยบริษัทฯ จะชาระค่าตอบแทน 20 ล้านบาท   ให้แก่ SBMST ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท อินดีม อินเตอร์เนชั่นแนล  เพื่อประกอบธุรกิจจาหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ผ่านช่องทาง MLM (“ธุรกรรม SBMST”)