PQS  ย้ำกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมกอดหุ้นแน่น-พร้อมขยายกำลังผลิตเป็น 3.6 แสนตัน/ปี

HoonSmart.com>>พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (PQS) ย้ำกลุ่มครอบครัวชาญจึงถาวร, กลุ่มครอบครัวธวัชชุติกร และพันธมิตรเดิมอื่นๆ ถือหุ้นรวม 74% ประกาศกอดหุ้นแน่น พร้อมใจ Lock up หุ้น 100% เป็นเวลา 6 เดือน ย้ำความมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการเติบโต มุ่งมั่นผู้นำธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องในระดับชั้นนำของอาเซียน พร้อมนำเงินระดมทุนขยายกำลังผลิตเพิ่มเป็น 3.6 แสนตันต่อปี

นายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (PQS) ผู้ผลิตแป้งมันสำปะหลังชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตแป้งมันสำปะหลังกว่า 18 ปี เปิดเผยว่า PQS เดินหน้าพัฒนาศักยภาพการเติบโตของบริษัทฯ อย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กร มุ่งมั่นเป็นผู้นำในธุรกิจแป้งมันสำปะหลัง แป้งมันสำปะหลังดัดแปร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องในระดับชั้นนำของอาเซียนภายหลังการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำเร็จ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยืนยันว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้แก่ กลุ่มครอบครัวชาญจึงถาวร ถือหุ้น 46% และกลุ่มครอบครัวธวัชชุติกร ถือหุ้น 20% และกลุ่มที่เหลืออื่นๆ รวมทั้งสิ้น 74% ไม่ได้มีการเทหุ้นขายออกมาตามที่ปรากฎเป็นข่าวแต่อย่างใด ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมใจ Lock up หุ้น 100% เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ถือหุ้นเดิมก่อนที่จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในทิศทางการเติบโตของธุรกิจ และความสามารถของทีมบริหารและพนักงาน ซึ่งมีความเป็นมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้ ที่จะผลักดันให้ PQS มีการเติบโตที่ดี และยั่งยืนได้ตามแผนธุรกิจที่ตั้งไว้

นายสมยศ กล่าวต่อว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ PQS จะนำไปใช้ในการขยายโรงงานแห่งใหม่ และลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยทำให้กำลังการผลิตแป้งมันสำปะหลังโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 3.6 แสนตันต่อปี จากปัจจุบันอยู่ที่ 2.4 แสนตันต่อปี

สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ผลิตและจำหน่าย 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca) เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหัวมันสำปะหลัง และ 2. การผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยงวด 9 เดือนแรกในปี 2565 มีสัดส่วนการผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง และการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพในสัดส่วน 98.53% และ 1.47% ตามลำดับ

PQS ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง (Native Starch) และแป้งมันสำปะหลังดัดแปร (Modified Starch) ภายใต้ตราสินค้า PQS และ TWO CRANE โดยจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารเป็นหลักเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ขนมปัง เส้นก๋วยเตี๋ยว ซอสปรุงรส และสารให้ความหวาน รวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาหาร อาทิ อุตสาหกรรมกระดาษ สิ่งทอ ยารักษาโรค เป็นต้น

นอกจากนี้ PQS ยังประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) โดยนำวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรจากกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มบริษัท และสนับสนุนแนวคิดระบบเศรษฐกิจสีเขียว
“บริษัทขอยืนยันอีกครั้งว่า กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม ไม่มีความต้องการจะขายหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากมีความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจ และตั้งใจที่จะดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมภิบาลอย่างแท้จริง” นายสมยศ ชาญจึงถาวร กล่าวปิดท้าย