ก.ล.ต.เฮียริ่งเกณฑ์คุมเสี่ยงคริปโต หลังยกเลิกเทรดขั้นต่ำ คาดใช้กลางปี 66

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นแนวทางการกำกับดูแล “การซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี” หลังยกเลิกมูลค่าเทรดขั้นต่ำ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขาย พร้อมให้ผู้ซื้อขายเซ็นรับทราบความเสี่ยงก่อนใช้บริการ คาดบังคับใช้กลางปี 66

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี โดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับคริปโทเคอร์เรนซีเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี รวมทั้งจัดให้ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลยินยอมรับทราบความเสี่ยงดังกล่าวก่อนใช้บริการ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายมีความรู้ ความเข้าใจในความเสี่ยงจากการลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซี รวมถึงมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างเพียงพอ

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและบุคคลทั่วไปต่อการปรับปรุงการเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 17 ตุลาคม 2565 โดยได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากผู้ประกอบธุรกิจและผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ก.ล.ต. จึงได้พิจารณาทบทวนแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 16/2565 วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบการยกเลิกการกำหนดมูลค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมขั้นต่ำ (minimum purchase) และเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดเผยความเสี่ยงจากการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และให้ ก.ล.ต. ดำเนินการยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้องต่อไป

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้ 1) หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ต้องเปิดเผยคำเตือนความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี โดยมีข้อความดังนี้ “คริปโทเคอร์เรนซีมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน” โดยจะต้องสามารถมองเห็นข้อความคำเตือนได้อย่างชัดเจน

พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน และการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมก่อนให้ลูกค้าใช้บริการ อีกทั้ง ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดให้ผู้ซื้อขายให้ความยินยอมรับทราบความเสี่ยงดังกล่าวก่อนใช้บริการด้วย

2) วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ กำหนดให้หลักเกณฑ์มีผลใช้บังคับ 30 วันนับแต่วันที่ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้บังคับในช่วงกลางปี 2566

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลการซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=874 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/ ผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: kanjanachat@sec.or.th หรือ chananchida@sec.or.th จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566