CEN เพิ่มทุน 80 ล้านหุ้นขาย PP แลกซื้อหุ้น ASTI ขยายธุรกิจเซมิคอนดัคเตอร์

HoonSmart.com>> บอร์ด “แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค” เคาะออกหุ้นเพิ่มทุน 80 ล้านหุ้น เสนอขายราคา 2.702 บาท/หุ้น ให้กับ Mr. Loh Soon Gnee ตอบแทนการซื้อหุ้น ASTI Holdings Limited (ASTI) สิงคโปร์ ดำเนินธุรกิจ Semiconductor สัดส่วน 19.89% มูลค่ารวมไม่เกิน 216.15 ล้านบาท รองรับแผนขยายธุรกิจใหม่ ธุรกิจเซมิคอนดัคเตอร์แนวโน้มโตต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสสร้างกำไรและต่อยอดธุรกิจบริษัท

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค (CEN) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 7 ก.พ.2566 มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 80 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,341,060,731 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,421,060,731 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รองรับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ASTI Holdings Limited (ASTI) ซึ่งเป็นนิติบุคคลสัญชาติสิงคโปร์จาก Mr. Loh Soon Gnee ซึ่งเป็นบุคคลสัญชาติมาเลเซีย (ผู้ขายหุ้น ASTI) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท แทนเงินสด

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ขายหุ้นใน ASTI จำนวน 80 ล้านหุ้น ในราคา 2.702 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 216,147,936 บาท โดยผู้ขายหุ้นใน ASTI จะนำหุ้นของ ASTI จำนวน 130,209,600 หุ้น หรือคิดเป็น 19.89% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ASTI มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แทนการชำระด้วยเงินสด (ธุรกรรมการซื้อหุ้นของ ASTI)

วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจใหม่ของบริษัท ซึ่งการเพิ่มทุนทำให้บริษัทไม่ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนจำนวนมากหรือกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอีกด้วย

เหตุผลในการซื้อหุ้น ASTI เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ Semiconductor ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างผลประกอบการให้แก่บริษัท และการเข้าลงทุนใน ASTI มีแนวโน้มจะทำให้ฐานกำไรของบริษัทมีการเติบโตขึ้น การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นของ ASTI จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทในการขยายขอบเขตของธุรกิจของบริษัทให้มีความหลากหลายมากขึ้นและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่บริษัท

นอกจากนี้ ASTI มีฐานลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจจำนวนมากในหลากหลายอุตสาหกรรม และมีพันธมิตรที่สามารถสนับสนุน หรือให้คำแนะนำบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งอาจส่งผลดีต่อบริษัทในด้านกำไรเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของบริษัท และสามารถเอื้อประโยชน์ในการแนะนำพันธมิตรที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้ อีกทั้ง การเข้าลงทุนในครั้งนี้จะเป็นส่วนเข้ามาช่วยส่งเสริม เพิ่มประสิทธิภาพ และต่อยอดการประกอบธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ากระบวนการซื้อขายทั้งหมดจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพ.ค.2566 ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นเสร็จสมบูรณ์ หรือได้รับการผ่อนผันหรือสละสิทธิโดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง และได้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ตำมที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นแล้ว และภายหลังที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติธุรกรรมการซื้อหุ้นของ ASTI

อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) มีระยะเวลาการขายหุ้นที่ซื้อคืน 3 ปี (เริ่มวันที่ 25 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 25 ก.ค. 2568) สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จะไม่มีการดำเนินกำรจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จนกว่าจะขายหุ้นที่ซื้อคืนแล้วเสร็จ