ก.ล.ต.เปิดรับสมัคร 7-27 ก.พ.นี้ คนใน-คนนอกชิงเก้าอี้เลขาฯ

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับคัดเลือกในการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการคนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 ก.พ.นี้ แทน “รื่นวดี สุวรรณมงคล” จะหมดวาระสิ้นเดือนเม.ย.66  เผย 2 วิธีคัดเลือก 1.เปิดรับสมัครเป็นการทั่วไป 2.เสนอชื่อโดยกรรมการ ก.ล.ต. โดยแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อไม่เกินคนละ 1 รายชื่อ  ฝุ่นตลบ มีทั้งบุคคลภายในก.ล.ต. และบุคคลภายนอก สนใจเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการ ก.ล.ต. ที่จะว่างลงในวันที่ 1 พ.ค.2566 ซึ่งผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด โดยคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการ โดยคำนึงถึงความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านตลาดทุน คุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมจำเป็นและสอดคล้องในการบริหารและขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างบรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด

รวมทั้งประสบการณ์ด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่เลขาธิการ เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของกฎหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร ก.ล.ต. ในการส่งเสริมและพัฒนา ตลอดจนการกำกับดูแลตลาดทุน และคำนึงถึงคุณลักษณะด้านธรรมาภิบาล พฤติกรรมที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณที่ดี และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ 7 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 ในเวลาทำการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการ ก.ล.ต. ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ส่วนวิธีการพิจารณาคัดเลือกและการแต่งตั้งเลขาธิการ คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดวิธีการเปิดรับรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเลขาธิการ 2 วิธีการ ได้แก่ (1) การเปิดรับสมัครเป็นการทั่วไปตามประกาศนี้ และ (2) การเสนอชื่อโดยกรรมการ ก.ล.ต. โดยแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อไม่เกินคนละ 1 รายชื่อ  เมื่อพ้นกำหนดเวลาการรับสมัคร คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้ง จะทำหน้าที่สอบทานคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร และพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมของผู้สมัคร  คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะพิจารณารายชื่อผู้สมัครที่คณะอนุกรรมการเสนอประกอบข้อมูลที่ได้รับ โดยอาจพิจารณาจัดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยก็ได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. จะคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวนไม่เกิน 2 ราย เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาให้เหลือ 1 ราย เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป ทั้งนี้ ดุลพินิจในการพิจารณากลั่นกรองและเสนอชื่อผู้สมัครของคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการ ก.ล.ต. ถือว่าเป็นที่สุด

นอกจากนี้คณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะอนุกรรมการสงวนสิทธิที่จะดำเนินการขยายระยะเวลารับสมัคร ยกเลิกการรับสมัคร ประกาศรับสมัครใหม่ และเลื่อนการแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมัครออกไป ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร โดยผู้สมัครไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และคณะอนุกรรมการ ทั้งนี้ หากผู้สมัครไม่มาแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะอนุกรรมการ ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิการสมัคร

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงานเลขาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2033-9942 หรืออีเมล siriyod@sec.or.th หรือศึกษารายละเอียดและพิมพ์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/SEC-SG.aspx โดยยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นสมัครแทนได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

การประกาศรับสมัครเลขาธิการก.ล.ต.ครั้งนี้ ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งจากผู้บริหารก.ล.ต. และบุคคลภายนอก ซึ่งมาจากหลายหน่วยงาน ไม่ได้จำกัดอยู่ในแวดวงตลาดเงินและตลาดทุนเท่านั้น  อย่างไรก็ตาม จะต้องติดตามว่าเมื่อถึงเวลาจะมีผู้ยื่นสมัครจำนวนกี่ราย