ก.ล.ต. เล็งคุม CEO นั่งได้ 1 บล. กรรมการ เป็นได้ไม่เกิน 5 แห่ง

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เตรียมปรับปรุงหลักเกณฑ์ การเป็นกรรมการ และผู้บริหาร ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นผู้จัดการได้เพียง 1 บริษัท ส่วนกรรมการเป็นได้ไม่เกิน 5 บริษัท ให้เวลาปรับตัว 180 วันหลังบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ เพื่อให้ผู้บริหารมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยรักษาประโยชน์ของลูกค้าและความน่าเชื่อถือของตลาดทุนโดยรวม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่า กรรมการ ผู้บริหาร จะทุ่มเท รับผิดชอบการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาประโยชน์ผู้ลงทุนได้ โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในหลักการดังกล่าวช่วงพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจได้ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการงานเพิ่มขึ้น โดย ก.ล.ต. เสนอปรับปรุงให้กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง และผู้จัดการต้องไม่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการในบริษัทอื่น

ทั้งนี้ หากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเกินกว่าที่หลักเกณฑ์กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความสามารถในการอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานต่อ ก.ล.ต. พร้อมนำส่งข้อมูลการพิจารณาดังกล่าว ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่มีการพิจารณาอนุญาต

อย่างไรก็ดี ก.ล.ต. อาจสั่งการเป็นอย่างอื่นได้ หากพิจารณาว่าการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของบุคลากรดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ

นอกจากนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่เสนอใหม่ ได้กำหนดบทเฉพาะกาล กรณีที่กรรมการหรือผู้จัดการดำรงตำแหน่งเกินกว่าจำนวนที่กำหนดอยู่ก่อนวันที่เกณฑ์มีผลใช้บังคับ โดยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งของบุคลากรดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 180 วันนับแต่วันที่เกณฑ์มีผลใช้บังคับ

ก.ล.ต. ได้ร่างหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https ://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=872 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: supitcha@sec.or.th หรือ pongpim@sec.or.th จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566

 

#ก.ล.ต. #ผู้จัดการ #บริษัทหลักทรัพย์