ก.ล.ต.เฮียริ่งปรับปรุงเกณฑ์เสนอขายหลักทรัพย์ “holding company”

HoonSmart.com>> ก.ล.ต.เปิดรับฟังความเห็นปรับปรุงหลักเกณฑ์ การเสนอขายหลักทรัพย์ของ “holding company” เพิ่มความคล่องตัว ลดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) เสนอขายหลักทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการร่วมทุนในปัจจุบันที่มีความหลากหลาย เพิ่มความคล่องตัวและลดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจของ holding company โดยยังคงหลักการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างเหมาะสม

ในปัจจุบันการลงทุนหรือการร่วมทุนของภาคเอกชนมีรูปแบบและเงื่อนไขที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้ในบางกรณีอาจมีข้อจำกัดด้านกฎหมายหรือเหตุจำเป็นหรือเงื่อนไขการร่วมทุนต่าง ๆ ส่งผลให้ holding company ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ ในเรื่องการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักที่กำหนดให้ holding company ส่งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามสัดส่วนการถือหุ้น และคณะกรรมการของ holding company ต้องมีมติเห็นชอบการส่งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล

ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและลดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจของ holding company โดยยังคงหลักการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักอย่างเหมาะสม ดังนี้

(1) เพิ่มข้อกำหนดรองรับกรณี holding company ที่ขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์มีข้อจำกัดหรือมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักได้ตามสัดส่วนการถือหุ้นได้ กำหนดให้ holding company ต้องมีกลไกที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า สามารถกำกับดูแลการบริหารจัดการ หรือการตัดสินใจเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามสัดส่วนการถือหุ้นได้

(2) เพิ่มช่องทางให้ holding company สามารถส่งบุคคลที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการของ holding company มีมติเห็นชอบไว้แล้ว ไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักได้โดยไม่ต้องอนุมัติเป็นรายบุคคล จากปัจจุบันที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องอนุมัติเป็นรายบุคคลเท่านั้น

(3) ยกเลิกหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้ holding company ต้องส่งบุคคลเข้าไปเป็นผู้บริหารของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม โดยให้คณะกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมเอง

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=868 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: corporat@sec.or.th จนถึง 2 มีนาคม 2566