AA&P เปิดกลยุทธ์ 3 ปี มุ่งขยายการเติบโตไปพร้อม “ธุรกิจ-ตลาดทุน-ศก.ไทย”

HoonSmart.com>> “แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส” (AA&P) บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดแผนกลยุทธ์ 3 ปี พร้อมชูวิสัยทัศน์ “Create Innovative Financial Ecosystem to Share Inclusive Growth for All”

ธีระยุทธ – พรพุทธ

นายพรพุทธ ริจิรวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด หรือ AA&P เปิดเผยแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2566-2568) ขยายการเติบโตไปพร้อมกัน ทั้งธุรกิจ อุตสาหกรรมตลาดทุน และเศรษฐกิจไทย เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ AA&P “Create Innovative Financial Ecosystem to Share Inclusive Growth for All สร้างสรรค์ระบบนิเวศนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อแบ่งปันการเติบโตร่วมกันสำหรับทุกคน” ผ่านกลยุทธ์ 4 ด้าน ดังนี้

ด้านที่ 1 สร้างทางเลือกการระดมทุนรูปแบบใหม่ให้กับบริษัทจดทะเบียนขนาดเล็กถึงกลางเพื่อสร้างการเติบโตและสามารถแข่งขันกับบริษัทใหญ่ได้

ด้านที่ 2 เพิ่มโอกาสให้เข้าถึงการลงทุนสำหรับทุกคน โดยการออกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่คำนึงถึงการเพิ่มโอกาสและความรู้ในด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนรายย่อย ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ไม่จำกัดแค่เป็นนักลงทุนรายใหญ่

ด้านที่ 3 ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนไป

ด้านที่ 4 มุ่งมั่นสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการเงินที่สร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น

นายธีระยุทธ ไทยธุระไพศาล ผู้จัดการใหญ่สายงานวาณิชธนกิจและตลาดทุน บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด กล่าวเสริมว่า เราเชื่อว่าโอกาสด้านการเงินและการลงทุน คือ สิ่งที่ทุกคนควรมีอย่างเท่าเทียมกัน ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลา และมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การเข้าถึงช่องทางการเงินและการลงทุนกลายเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลายคน ซึ่งมีผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศและคุณภาพชีวิตของผู้คนโดยตรง

ด้วยแนวคิดของ AA&P เราจึงมีพันธกิจสำคัญที่จะกล้าท้าทายกับกรอบมาตรฐานเดิม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่จะสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้คนในการลดความเหลื่อมล้ำ และให้การเข้าถึงโอกาสทางการเงินในตลาดทุนเป็นเรื่องง่ายขึ้น มีอิสระเท่าเทียมกันทุกคน พร้อมกับการสร้างความมั่งคั่งและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีมากยิ่งขึ้น

“ที่ AA&P เราหวังว่าจุดมุ่งหมายของเราจะมีส่วนในการสร้างโอกาสที่มากกว่าให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทางเลือกการระดมทุนรูปแบบใหม่ และโอกาสของการลงทุนในเครื่องมือนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ ตลอดจนสร้างความยั่งยืนไปพร้อมกันทั้งภาคธุรกิจ ตลาดทุน และเศรษฐกิจไทย” นายธีระยุทธกล่าว