ALL กรรมการลาออก 2 คน

กรรมการ ALL ชิงลาออก “ชาตรี ศิริพานิชกร – ปรีชา เอื้ออนันตธนกุล”  มีผล 16 ม.ค.นี้ 

ธนากร ธนวริทธิ์

นายธนากร ธนวริทธิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) รายงานตลาดหลักทรัพย์ ว่า  มีกรรมการลาออกจากตำแหน่ง รวม 2 คน ประกอบด้วย

1.นายชาตรี ศิริพานิชกร ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

2. นายปรีชา เอื้ออนันตธนกุล ได้ลาออกจากต าแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค. 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และจะเรียนแจ้งให้ทราบต่อไป