บลจ.ไทยพาณิชย์ชูผลงานกองทุน SCBLT-SCBGPROP ปันผลกว่า 269 ลบ.

HoonSmart.com>> “บลจ.ไทยพาณิชย์” เคาะจ่ายเงินปันผลกองทุน SCBLT และกองทุน SCBGPROP ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมูลค่ารวม 268.56 ล้านบาท หลังโชว์ผลงานบริหารกองทุนท่ามกลางความผันผวนตลาด ดีเดย์ 20 และ 24 ม.ค.นี้

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไทยพาณิชย์ (SCBAM) เปิดเผยว่า คณะกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (SCBLT) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBGPROP) คิดเป็นมูลค่าเงินปันผลรวม 268.56 ล้านบาท เป็นเครื่องตอกย้ำผลงานการบริหารกองทุนของผู้จัดการกองทุน ที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหน่วยได้ดี ท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนของตลาด

ทั้งนี้ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (SCBLT) เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตสูง และมีนโยบายหรือมีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัททั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนตราสารการเงินอื่นตามนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นๆ อื่น เช่น พันธบัตรรัฐบาล, เงินฝาก และหุ้นกู้เอกชน เป็นต้น ในสัดส่วนที่เหมาะสมของแต่ละช่วงเวลา

การจ่ายปันผลให้กับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (SCBLT) ดังกล่าว จะแบ่งเป็นจำนวน 5 กองทุน คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 (SCBLT1) , กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว พลัส (SCBLT2), กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (SCBLT3), กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว อินเตอร์ (SCBLT4) และ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว ทาร์เก็ต (SCBLTT) เป็นจำนวน 0.14 -0.50 บาทต่อหน่วย โดยแบ่งตามชนิดหน่วยลงทุนของกองทุนที่เป็น ชนิดหุ้นระยะยาว, ชนิดเพื่อการออม ชนิดปี2020 และชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นมูลค่าการจ่ายปันผลที่ประมาณ 263.18 ล้านบาท สำหรับรอบผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้แจ้งปิดพักสมุดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผ่านมา และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่20 มกราคม 2566 นี้