บลจ.กรุงศรี บริหาร “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฟภ.” มูลค่า 8.2 พันลบ.

ชาติชาย ภุมรินทร์ ประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พร้อมด้วย สุภาพร ลีนะบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงศรี ได้ร่วมลงนามในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการ เพื่อบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว มูลค่าประมาณ 8,200 ล้านบาท ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้