“บลจ.กรุงไทย” บริหารพอร์ตต่อเนื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกฟภ.

HoonSmart.com>>”บลจ.กรุงไทย-การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” เซ็นสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการ และนายทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริหารพอร์ตกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกฟภ. ด้านบลจ.กรุงไทยชูบริษัทจัดการรายเดียวในไทยสถานะรัฐวิสาหกิจบริหารพอร์ตองค์กรใหญ่ต่อเนื่อง มีทางเลือการลงทุนที่หลากหลาย ตอบโจทย์สมาชิกทั้งกองทุนเดียวและกองทุนร่วม

นายชาติชาย ภุมรินทร์ ประธานคณะกรรมการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้ลงนามร่วมกับนางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการ และนายทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็ว ๆ นี้

บลจ.กรุงไทยนับเป็นบริษัทจัดการกองทุนแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยได้รับความไว้วางใจให้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่องค์กรขนาดใหญ่มาอย่างต่อเนื่องทั้งยังมีทางเลือการลงทุนที่หลากหลาย เพื่อสนองความต้องการของสมาชิกกองทุนทั้งกองทุนเดี่ยวและกองทุนร่วม ภายใต้บริการที่สะดวกยิ่งขึ้นตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบัน