ช็อค! ALL ผิดนัดจ่ายดอกเบี้ย 10.65 ลบ. จับตาหุ้นกู้ครบดีลปีนี้ 1,204.5ล้าน

HoonSmart.com>>”ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์”ผู้ให้บริการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร แจ้งผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ 10.65 ล้านบาท วันที่ 3 ม.ค. 66 เนื่องจากขาดสภาพคล่อง มีผู้ถือหุ้นกู้ 573 ราย ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นผู้แทนหุ้นกู้  เผยบริษัทมีหุ้นกู้ระยะยาวคงค้างทั้งสิ้น  2,494 ล้านบาท ณ พ.ย.ที่ผ่านมา โดยจะครบกำหนดไถ่ถอน 4 รุ่น มูลค่า 1,204.5 ล้านบาทในปี 66  ด้านหุ้น ALL ร่วง 14.71%  ผู้จัดการกองทุนแนะปีนี้เน้นลงทุนหุ้นกู้ชั้นดี

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (ALL) แจ้งการผิดนัดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 5 จำนวน 10.65 ล้านบาท ในวันที่ 3 ม.ค. 2566 ของหุ้นกู้มีประกันของบริษัทครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอน เม.ย. 2567 ซึ่งเป็นหุ้นกู้รุ่น (ALL244A) ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

สาเหตุที่บริษัทผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุด ALL244A เนื่องจากบริษัทขาดสภาพคล่อง ทำให้มีกระแสเงินสดไม่เพียงพอ หุ้นกู้ชุดดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 573 ราย และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) บริษัทจะดำเนินการเพื่อหาเงินมาชำระคืนดอกเบี้ยหุ้นกู้จำนวน 10.65 ล้านบาทโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ตามการผิดนัดดอกเบี้ยครั้งนี้ ยังไม่มีผลให้บริษัทต้องชำระหนี้ตามหุ้นกู้ทั้งหมด ซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ในทันที เนื่องจากจะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอน แต่หากเหตุผิดนัดยังคงอยู่จนถึงเวลาที่หนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันส่งถึงให้ ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน และบริษัทจะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยตามข้อกำหนดสิทธิ

ทั้งนี้ ณ เดือน พ.ย. 2565 ALL ไม่มีหุ้นกู้ระยะสั้น มีเพียงหุ้นกู้ระยะยาวคงค้างรวม  2,494 ล้านบาท  โดยจะครบกำหนดชำระมากที่สุดในปี 2566 จำนวน 4 รุ่น รวมมูลค่า 1,204.50 ล้านบาท ส่วนปี 2567 ครบดีล 5 รุ่น รวมมูลค่า 1,038.10 ล้านบาท และปี 2568 ครบกำหนดไถ่ถอน 1 รุ่นมูลค่  251.60 ล้านบาท โดยหุ้นทั้งหมดเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) และให้กับนักลงทุนไม่เกิน 10 ราย ซึ่งมีความรู้และยอมรับความเสี่ยงสูงได้ นอกจากนี้หุ้นกู้ของ ALL บางรุ่นยังมีประกันอีกด้วย

ด้านหุ้น ALL ปรับตัวลงแรง ปิดที่ 0.29 บาทร่วง -0.05 บาทหรือ -14.71% มูลค่าซื้อขาย 24.75 ล้านบาท รับข่าวการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้  เนื่องจากบริษัทขาดสภาพคล่อง

บริษัทฯประสบปัญหาขาดทุนในปี 2564 จำนวน 347 ล้านบาท และ 9 เดือนปี 2565 อีก 394.58 ล้านบาท และเมื่อเดือนธ.ค.2565 ได้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 78,125,000 หุ้น  หรือ 4.35 %เสนอขายให้กับนักลงทุนในวงจำกัด (PP) คือ นายฉัตรเฉลิม เฉลิมชัยวัฒน์ ในราคาหุ้นละ 0.32 บาท ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) ที่ราคาหุ้นละ 0.50 บาท และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 52 ว่าด้วยกรณีที่บริษัทฯ จะต้องมีการขาดทุนสะสม และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนได้

ผู้จัดการกองทุน กล่าวว่า ปีนี้นักลงทุนต้องเน้นลงทุนในหุ้นกู้คุณภาพดี ขณะเดียวกันต้องจับตาหุ้นกู้ที่ไม่ได้จัดอันดับเครดิตที่ให้ผลตอบแทนสูงให้ดี ว่าจะมีการผิดนัดชำระหนี้หรือไม่