“บลจ.กรุงไทย” ได้รับแต่งตั้ง เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธ.ก.ส.

โสรัต โสพรรณรัตน์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและประธานกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้ลงนามร่วมกับ ชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทยจำกัด ในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนแล้ว ...(สำนักงานใหญ่)  เมื่อเร็ว นี้ โดยการลงนามในสัญญาดังกล่าวนับเป็นการให้ความไว้วางใจจาก ... อย่างต่อเนื่องในการให้ บลจ.กรุงไทย บริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ