ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการกำกับดูแลบริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

HoonSmart.com>>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มข้อยกเว้นกรณีผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลและให้บริการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกให้กับลูกค้า ไม่ถือเป็นการให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA custodial wallet provider) รวมทั้งให้ผู้ออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ที่มีบริการเก็บรักษาและรับฝากโทเคนดิจิทัลที่ตนออกเสนอขายต้องมีระบบงานหรือกลไกแยกสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าออกจากของผู้ออก (segregation) รวมถึงห้ามนำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปหาประโยชน์ต่อ

ตามที่ประกาศกระทรวงการคลังได้กำหนดให้ธุรกิจ DA custodial wallet provider เป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องได้รับอนุญาต โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 นั้น ก.ล.ต. พบว่า นิยามของประเภทธุรกิจดังกล่าวอาจครอบคลุมการให้บริการรับฝากหรือเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลทุกประเภทซึ่งรวมถึงกรณีที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ กรณีผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลและให้บริการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวให้กับลูกค้าด้วย

ก.ล.ต. จึงเห็นควรทบทวนหลักการกำกับดูแล DA custodial wallet provider โดยในการประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นชอบการทบทวนหลักการดังกล่าว โดยเพิ่มข้อยกเว้นกรณีการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลและเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ออกให้กับลูกค้า ไม่ถือเป็นการให้บริการตามนิยาม DA custodial wallet provider เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการกำกับดูแลธุรกิจผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล นอกจากนี้ สำหรับผู้ออก investment token ที่มีการให้บริการเก็บรักษาและรับฝากโทเคนดิจิทัลที่ตนออกเสนอขาย ต้องจัดให้มีระบบงานหรือกลไกที่แยกสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าออกจากของผู้ออกให้ชัดเจน (segregation) รวมถึงห้ามนำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่ฝากไว้ไปหาประโยชน์ต่อ

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นการทบทวนหลักการกำกับดูแล DA custodial wallet provider ดังกล่าวข้างต้น โดยได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=860 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] .or.th หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2566