ก.ล.ต.-ธปท.เปิดรับฟังความเห็น ร่างมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

HoonSmart.com>>ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) เพื่อขับเคลื่อนให้มีการจัดกลุ่มกิจกรรมมาตรฐานเดียวกัน และเป็นใช้อ้างอิงสำหรับการเข้าถึงบริการและเครื่องมือทางการเงินช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะผู้แทนคณะทำงานด้านความยั่งยืนในภาคการเงิน อยู่ระหว่างจัดทำมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) ภายใต้คณะทำงาน Thailand Taxonomy (คณะทำงานฯ) ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคการเงิน เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีการจัดกลุ่มกิจกรรมที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ใช้ประเมินการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นหนึ่งในทางเลือกเพื่อใช้อ้างอิงสำหรับการเข้าถึงบริการและเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

Thailand Taxonomy ใช้หลักการที่อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยจะแบ่งการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมต่าง ๆ ออกเป็น 3 ระดับ (ระบบ Traffic-Light System) ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง และสีแดง ซึ่งในระยะที่ 1 จะเริ่มด้วยการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคพลังงานและภาคการขนส่งก่อน เนื่องจากเป็นภาคเศรษฐกิจหลักที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนสูง และจะดำเนินการในภาคสำคัญอื่น ๆ ในระยะต่อไป

ในการนี้ ธปท. และสำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 https://www.bot.or.th/Thai/SustainableBanking/Documents/Thailand_Taxonomy_phase_1.pdf
และผลกระทบหากนำมาใช้งาน โดยท่านสามารถกรอกแบบฟอร์ม https://www.bot.or.th/App/BOTSurveys/SurveyResponse?SurveyID=JEs2Ig9r9Kp2FE26XozrDA== เพื่อส่งความเห็น ได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ถึง 26 มกราคม 2566 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ธนาคารแห่งประเทศไทย ทาง Email: taxonomy@bot.or.th และฝ่ายตราสารหนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทาง Email: debt@sec.or.th

นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ สรุปรายละเอียด Thailand Taxonomy (บรรยายเป็นภาษาไทย) ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10.30-12.00 น. สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้โดยกรอกแบบฟอร์มใน https://www.bot.or.th/App/BOTSurveys/SurveyResponse?SurveyID=yQkC_IobpmIioVlu-8rutw==