บางจากฯ รับรางวัล Sustainability Disclosure Award 2022 ต่อเนื่องปีที่ 3 

นางนฤพรรณ สุธรรมเกษม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธองค์กรและความยั่งยืน
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น  รับมอบรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award หรือ รางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับต่อเนื่อง 3 ปี นับจากปี 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยในปี 2565 มีองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ (Award) 56 แห่ง จากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะ ตามมาตรฐานสากลด้วยความโปร่งใส ครบทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน และการดูแลชุมชน ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 12.6 ซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจอันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ ในรูปแบบของการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว