ตลาดฯ รับ KTMS เทรด 23 ธ.ค. โชว์ 9 เดือนกำไรโต 109%

HoonSmart.com>> “ตลาดหลักทรัพย์ mai” รับหุ้น “เคที เมดิคอล เซอร์วิส” (KTMS) ผู้ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแบบครบวงจร เริ่มซื้อขายในตลาด 23 ธ.ค.นี้ ขาย IPO หุ้นละ 3.10 บาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 930 ล้านบาท ด้านผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนปี 65 กำไรเติบโต 109%

ประพันธ์ เจริญประวัติ

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. เคที เมดิคอล เซอร์วิส เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “KTMS” ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565

KTMS เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น (FVC) ประกอบธุรกิจให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ทั้งในรูปแบบคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม (Stand-Alone) และหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล (Outsource) มีบริษัทย่อย 3 บริษัทที่ถือหุ้น 85-100% ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริการออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษาระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์และจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาไตเทียม และบริการออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 กลุ่มบริษัทมีเครื่องไตเทียมจำนวน 254 เครื่อง มีหน่วยไตเทียมจำนวน 20 สาขา แบ่งออกเป็นหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล 17 สาขา และคลินิกเวชกรรมไตเทียม 3 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ได้แก่ ภาคกลางและกรุงเทพฯ 2 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 สาขา ภาคเหนือ 4 สาขา ภาคตะวันออก 2 สาขา และภาคตะวันตก 2 สาขา โดยในงวด 9 เดือนปี 2565 มีสัดส่วนรายได้จากหน่วยไตเทียมในโรงพยาบาล : คลินิกเวชกรรมคิดเป็นร้อยละ 81 : 19 และมีโครงสร้างรายได้ประกอบด้วย การให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม : บริการออกแบบ ติดตั้ง ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์และจัดจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับการฟอกเลือดฯ : ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำยาไตเทียม : บริการออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์ท่อลมรับ-ส่ง สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ : รายได้อื่น เท่ากับร้อยละ 74: 11: 9: 4: 2 ตามลำดับ

KTMS มีทุนชำระแล้ว 150 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 223.36 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 76.64 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อผู้มีสิทธิจองซื้อหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของ FVC (Pre-emptive Rights) 7.66 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2565 เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 51.73 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 10.35 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 6.90 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2565 ในราคาหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 237.57 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 930 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 37.29 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) ซึ่งเท่ากับ 24.94 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.083 บาท โดยมีบริษัทแคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

ด้านผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2565 มีกำไรสุทธิ 5.13 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.023 บาท ลดลง 30% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 7.32 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0328 บาท ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2565 กำไรสุทธิ 15.71 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0704 บาท เพิ่มขึ้น 109% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 7.53 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0451 บาท

กาญจนา-พงศ์พัฒนะเดชา

นางสาวกาญจนา พงษ์พัฒนะเดชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคที เมดิคอล เซอร์วิส (KTMS) เปิดเผยว่า ด้วยประสบการณ์การเป็นพยาบาลระดับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไตเทียมมากว่า 15 ปี จึงมีความเข้าใจ และตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับในวงการไตเทียม ประกอบกับดร. วิจิตร เตชะเกษม ผู้ซึ่งมีความสามารถและประสบการณ์ทางด้านระบบน้ำ จึงทำให้บริษัทสามารถขยายการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจร และนับเป็นโอกาสทางธุรกิจของกลุ่ม FVC สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ลงทุนในสถานพยาบาลฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ลงทุนในโรงงานผลิตน้ำยาไตเทียมและศูนย์บริการวิศวกรรม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

KTMS มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ บมจ. ฟิลเตอร์ วิชั่น ถือหุ้น 53.08% กลุ่มครอบครัวเกียรติชวนันต์ ถือหุ้น 7.67% และกลุ่มครอบครัวเตชะเกษม ถือหุ้น 5.39% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด จากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.ktms.co.th และ www.set.or.th