MAKRO เพิ่มฟรีโฟลทแตะ 15.04% ครบตามเกณฑ์

HoonSmart.com>> “สยามแม็คโคร” เพิ่มกระจายหุ้นถึงมือผู้ถือหุ้นรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ ถือหุ้นแตะ 15.04%

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัท สยามแม็คโคร (MAKRO) แจ้งว่าได้ดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติการกระจายรายย่อยให้มีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดย MAKRO มีผู้ถือหุ้นรายย่อย 110,182 ราย ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 15.04 ของทุนชำระแล้ว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบว่า MAKRO มีคุณสมบัติเรื่องการกระจายรายย่อยครบถ้วนตามข้อกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ประกาศรายชื่อ MAKRO เป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติด้านการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนติดต่อกันมากกว่า 2 ปีขึ้นไป ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ว่าด้วยหมวดการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจดทะเบียนต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัท โดยพิจารณาจากรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมสามัญประจำปีของบริษัทนั้น

ด้านหุ้น MAKRO ปิดตลาด 21 ธ.ค.2565 ที่ราคา 37.50 บาท -0.50 บาท หรือ -1.32% มูลค่าการซื้อขาย 255.40 ล้านบาท