ASW ลงทุน”โบทานิก้าฯ”สัดส่วน 30% หวังต่อยอดธุรกิจอสังหาฯ

HoonSmart.com>>”แอสเซทไวส์”(ASW) แจ้งบริษัทย่อย”ซินเนอจี้ เอสเตท”ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำนวน 900,000 หุ้น ในสัดส่วน 30% ของทุนจดทะเบียน หวังต่อยอดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

บริษัท แอสเซทไวส์ (ASW) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท ครั้งที่ 71/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ซินเนอจี้ เอสเตท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท โบทานิก้า แกรนด์ อเวนิว จำนวน 900,000 หุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โบทานิก้าฯ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและต่อยอดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท โดยนายอรรถสิทธิ์ อินทรชูต เป็นผู้ขาย

ทั้งนี้ โบทานิก้าฯ เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ประเภท LUXURY VILLAS ของจังหวัดภูเก็ต ประกอบกิจการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและเพื่อเช่าซื้อระยะยาว ซึ่งผลสำเร็จของการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญดังกล่าว จะทำให้ โบทานิก้าฯ มีสภาพเป็นบริษัทร่วมของบริษัท

โบทานิก้าฯ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท