ตลท.จับมือ “กรมสวัสดิการทหารบก กองทัพบก” สร้างพี่เลี้ยงการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมสวัสดิการทหารบก กองทัพบก จัดอบรมโครงการ Happy Money พี่เลี้ยงการเงิน โดยมี พล.อ.มหศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ปรึกษาพิเศษ กิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก เปิดการอบรม พร้อมด้วย พรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแนะนำเส้นทางการเรียนรู้สู่พี่เลี้ยงการเงิน แก่ข้าราชการกองทัพบก รวม 96 หน่วยทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงิน พัฒนาทักษะการให้คำแนะนำด้านการเงิน สำหรับองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/happymoney