บอร์ด “NBC” อนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น “KGEN” ปรับโฉมพร้อมทีมผู้บริหารใหม่

HoonSmart.com>>บอร์ด เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท มนตรี ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น (MONTRI)  และพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (NBC) เป็น บริษัท คิง เจน (KGEN)  มีผล 16 ธ.ค.65

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (NBC) ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ขึ้น โดยมีวาระสำคัญเรื่องการพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท มนตรี ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “MONTRI” และการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์

การเข้าลงทุนใน MONTRI ครั้งนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อยและได้ใช้เงินทุนจากการขายบริษัท เนชั่น นิวส์ จำกัด หรือ “NN” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท เนชั่น ทีวี จำกัด หรือ “NTV” ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ “NATION” โดยมีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 293,770,000 บาท ส่งผลให้ทางบริษัทฯ มีทุนเพียงพอในการเข้าซื้อกิจการของ MONTRI

โดยที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ได้เผยถึงข้อดีของการเข้าซื้อ MONTRI ดังนี้

1. ) เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีและมีการลงทุนพัฒนากิจการมาโดยตลอด

2.) การนำเงินสดที่มีอยู่ในบัญชีไปกระจายการลงทุน ช่วยใช้บริษัทฯ มีผลตอบแทนทางการเงินในระยะยาวยิ่งขึ้น

3.) หลังจากได้รับเงินสดจากการทำรายการขาย NN เรียบร้อยในอนาคต เมื่อนำมาลงทุนจะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า

4.) การเข้าลงทุนในครั้งนี้จะสามารรับรู้รายได้และดำเนินธุรกิจต่อได้ทันที โดยไม่ต้องขอใบอนูญาตใหม่ในการลงทุนด้านธุรกิจขนส่ง

5.) ลูกค้าของ MONTRI มีกำลังซื้อสูง สามารถช่วยแก้ไขสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ ได้

นายทินกร พันพานิชย์กุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NBC กล่าวว่า “จากข้อดีที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ได้กล่าวมา ทางบอร์ดจึงมีมติเห็นสมควรให้เข้าลงทุนใน MONTRI โดยในด้านของต้นทุนพลังงานที่หลายฝ่ายมองว่าอาจมีความเสี่ยงจากการขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ ได้วางแผนรับมือในส่วนนี้ไว้แล้ว นอกจากนี้ปัจจุบัน MONTRI เน้นการดำเนินธุรกิจด้านรถรับ-ส่งนักเรียน ส่งผลให้ยังคงสามารถขยายตลาดและสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้อีกมากในอนาคต”

ในส่วนของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์จากบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “NBC” เป็น บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) หรือ “KGEN” นั้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

นางสาวพรทิพย์ ตรงกิ่งตอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NBC กล่าวเพิ่มเติมว่า “เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และต้องการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ดูมีความทันสมัย สะท้อนความหลากหลายของธุรกิจในเครือมากยิ่งขึ้น ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทรวมถึงชื่อย่อหลักทรัพย์บริษัท แต่ธุรกิจหลัก ณ ปัจจุบันที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่ยังคงเดิม ไม่มีแผนการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้อย่างแน่นอน”