UBA หุ้น Growth Stock ลุ้น 3 ปีกำไรโตแรง 41%

HoonSmart.com>>UBA หุ้นสาธารณูปโภค Growth Stock  งานเต็มมือลุ้น 3 ปี หนุนกำไรโตแรงสุด 41% 

ปัจจุบันประเทศไทย ให้ความสำคัญในการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับชุมชนเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ ซึ่งแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กำหนดให้มีการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 741 โครงการ

ส่งผลให้ไทยมีการบำบัดน้ำเสียได้ 83% จากเดิม 27% ของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในแง่ของงบประมาณรายจ่ายด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียของกทม. จะได้รับงบประมาณรายจ่ายเพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบระบายน้ำ 4,700 ถึง 8,200 ล้านบาทต่อปี ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย ต้องเร่งเพิ่มศักยภาพฐานทุน เพื่อสร้างโอกาสในการลงทุนโครงการใหม่ที่จะเปิดให้ประมูลจำนวนมากที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ (UBA)  เป็นผู้นำในให้บริการจัดการน้ำ เดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร (Integrated Operation and Maintenance (IOM) พร้อมทั้งการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อสนับสนุนธุรกิจบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร ครอบคลุม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์บริการ ได้แก่ งานระบบบำบัดน้ำเสีย งานอุโมงค์ระบายน้ำ และงานระบบน้ำประปา

สมชาติ สังหิตกุล

ภายใต้แกนนำของ”สมชาติ สังหิตกุล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์  (UBA) กล่าวว่า บริษัทฯ ตัดสินใจเลือกที่จะระดมทุน เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) เพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งทุน และต่อยอดธุรกิจผลักดันการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) จำนวน 170 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.33% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดราคาหุ้นละ 1.70 บาท  เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai  วันที่ 7 ธ.ค.นี้

วัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทฯจะนำเงินไปใช้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ รองรับโอกาสจากการเติบโตของอุตสาหกรรม เงินลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System) วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าและบริการใหม่ และชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน รวมถึงซื้อและปรับปรุงเครื่องจักร ซึ่งจะช่วยผลักดันการเติบโตในอนาคต

UBA มีจุดเด่นในฐานะเป็นผู้ให้บริการจัดการน้ำเสียเอกชนรายใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร (อ้างอิงตามรายงานประจำปี สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ ปี 2563) และเป็นบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่ได้รับให้ดูแลงานอุโมงค์ระบายน้ำให้กับกรุงเทพมหานคร และเป็นผู้ประกอบธุรกิจลักษณะนี้รายแรก ที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

“ที่ผ่านมาบริษัทฯ  ดำเนินโครงการให้กับกทม. ต่อเนื่อง 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 4,000 ล้านบาท ปัจจุบัน มีงานอยู่ระหว่างการดำเนินการ (Backlog) ณ ไตรมาส 2/2565 มูลค่ารวมกว่า 1,616 ล้านบาท สามารถรับรู้รายได้ในระยะยาว ขณะเดียวกัน กทม. มีแผนขยายการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย และอุโมงค์ระบายน้ำอีกมาก ใน 5 ปีข้างหน้า คาดการณ์ตัวเลขมูลค่าตลาดสูงถึงประมาณ 10,000 ล้านบาท”

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของUBA ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2564 และงวดหกเดือนแรก ปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวม 432.40 ล้านบาท 532.69 ล้านบาท 533.59 ล้านบาท และ 327.18 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วงปี 2562 ถึง 2564 และงวดหกเดือนแรกปี 2565 เท่ากับ 18.30 ล้านบาท 43.43 ล้านบาท 52.35 ล้านบาท และ 30.83 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับ 4.23% 8.16% 9.82 %และ 9.42% ตามลำดับ

เมื่อสำรวจความคิดเห็นของโบรกเกอร์ได้ประเมินความสามารถในการทำกำไรของ UBAในอีก 3 ปีข้างหน้า พบว่าส่วนใหญ่เชื่อว่าจะมีการเติบโตได้และมีค่าเฉลี่ยของการเติบโตกำไรสุทธิสูงสุดถึง 41% เนื่องจากมีงานในมือรอรับรู้รายได้(backlog) และมีโอกาสในการรับงานใหม่ในอนาคต และได้ประเมินราคาที่เหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐานสูงสุดที่ราคา 2.80 บาทต่อหุ้น

บล.ฟินันเซียไซรัส ระบุว่า UBA เป็นผู้นำในงานบริหารจดัการโรงควบคุมคุณภาพนน้ำเสียขนาดใหญ่ของกทม. มีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ที่ 51.5% และเป็นเอกชนรายเดียวที่บริหารจดัการอุโมงค์ระบายน้ำของ กทม. ผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี รายได้และกำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ย 11.4% และ69.1% CAGR และมีอัตรากำไรสุทธิเฉลี่ยที่ 7.4% แนวโน้ม 3 ปีข้างหน้า (2565-2567) คาดรายได้และกำไรยังเติบโตในระดับสูงเฉลี่ย 41.9% และ 32.9%จากงานในมือกว่า 1,600 ล้านบาทและโอกาสได้งานใหม่อีกมากจาก กทม.

บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย)  ประเมินว่ามูลค่าพื้นฐานปี 2566 อยู่ที่ราคา 2.80 บาทต่อหุ้น อิง Targeted P/E ที่ 19 เท่า ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยการซื้อขายหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

จุดเด่นของ UBA คือสามารถบริหารจัดการน้ำครบวงจร มีโอกาสขยายงานจากข้อบังคับทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดนํ้าเสียที่เข้มงวดขึ้น ขณะเดียวกันมีโอกาสขยายงานจากการเติบโตของอุตสาหกรรม รวมถึงภาพรวมผลประกอบการโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่แข่งตลอดจนมีส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1ของโรงบําบัดนํ้าเสียกทม. และมีความเชี่ยวชาญการจัดการงานอุโมงค์ระบายนํ้าแก่กทม.

ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเชิงบวกต่อผลการดำเนินงาน จากแผนงานขยายโครงการของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก และการเติบโตของอุตสาหกรรมจากลูกค้ารายอื่นคาดผลการดําเนินงานปี 2565 – 2567 เติบโตต่อเนื่อง จากการรับรู้รายได้ทั้งในส่วน Backlog งาน IOMรวมถึงการรับรู้รายได้จากโครงการใหม่ต่างๆ หนุนยอดขาย และประเมินกําไรสุทธิเติบโตในอัตราเร่ง ใน 3 ปีข้างหน้า(2565 – 2567) ที่ระดับ 23 – 37% ประมาณการรายได้รวมเติบโต 25% และ 44% ขณะที่ Net Profit Margin ใน 3 ปี (2565 – 2567) ที่ระดับ 9.7-10.5%จากการประหยัดต่อขนาดต้นทุนบริหารงาน ส่วน ROE จะเร่งตัวเป็น 13.3% ในปี 2567 (2565: 12.6%)นับว่ามีศักยภาพการเติบโตของกําไรที่มั่นคง

 

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน  มองว่า  UBA อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเติบโตได้ดี ซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำให้ได้เปรียบในการแข่งขัน และงานโครงการบริหารทรัพยากรน้ำมีแนวโน้มเกิดขึ้นต่อเนื่อง โดยUBA มีกทม. เป็นลูกค้าหลัก ซึ่งมีแผนเปิดประมูลโครงการใหม่ๆ ได้แก่ แผนสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย 15 แห่ง (ปี 2562-2578) และการสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ 6 แห่ง (ปี 2564 -2569) และต่อสัญญาโครงการเดิมต่อเนื่องรวมทั้งมี Backlog รอรับรู้รายได้ถึงปี 2569 ประเมินกำไรสุทธิปี 2565 -2567 เติบโตเฉลี่ย 31% ต่อปี เป็น 63 ล้านบาท 88 ล้านบาท และ 117 ล้านบาท โดยคาดการณ์ราคาเป้าหมายปี 2566 เท่ากับ 2.20 บาท (DCF) เทียบเท่า PE ปี 66 ที่ 14.9 เท่า ใกล้เคียงหุ้นกลุ่มงานประมูลและบริการสาธารณูปโภค

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่า UBA เป็นหุ้นสาธารณูปโภคอนาคตไกล มีความสามารถในการทำกำไรในระดับสูง โดยเฉพาะระยะเวลา 3 ปีนับจากนี้ไปจะเติบโตได้ดีและมีความต่อเนื่อง ดังนั้นจึงน่าจะตรงตามคุณสมบัติของ หุ้น Growth Stock อย่างแท้จริง