ตลท.-สมาคมบล.เปิดแนวทางปรับปรุงเกณฑ์ “เทรดหุ้น” หลัง MORE ทำป่วน

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือสมาคมบล. วางแนวทางปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกล “ซื้อขายหลักทรัพย์” จากบทเรียนหุ้น MORE เผยระยะสั้นโบรกฯ ทบทวน risk profile ลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมวางแนวทางลดความเสี่ยง ส่วนระยะยาว “ปรับปรุงเกณฑ์รับลูกค้า ให้วงเงินเทรด พร้อมพัฒนาศูนย์ข้อมูล” เพื่อช่วยบริหารความเสี่ยง ด้าน “ตลาดหลักทรัพย์” เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการรับหลักทรัพย์ กฎเณฑ์การซื้อขาย การชำระราคา ตรวจสอบข้อมูล ผนึกหน่วยงานเกี่ยวข้องลดความเสี่ยงได้ทันที

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท มอร์ รีเทิร์น (MORE) ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้มีการทำงานร่วมกันและประสานงานกับหน่วยงานกำกับมาอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และยังได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาคตลาดทุนในการปรับปรุงกระบวนการและกลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที สร้างความเชื่อมั่น สร้างการทำงานที่มีเอกภาพ ดังนี้

ในระยะสั้น สิ่งที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อบริหารความเสี่ยง ได้แก่

– ทบทวนการพิจารณา risk profile ของลูกค้าที่อาจมีความไม่เหมาะสม มีความเสี่ยงสูง เช่น ลูกค้าที่มีวงเงินสูง มีการซื้อขายกระจุกในหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะหุ้น Market Cap เล็ก

– พิจารณาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานภายใน เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งสร้างความพร้อมในการรับมือวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น เช่น การพิจารณาวงเงิน การพิจารณามูลค่าหลักประกัน

การปรับปรุงประสิทธิภาพในระยะยาว ในประเด็นต่างๆ ทั้งเชิงโครงสร้าง การปรับเกณฑ์ทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการในอนาคต ได้แก่

บริษัทหลักทรัพย์

-ปรับปรุงกฎเกณฑ์ และมาตรฐานและระเบียบวิธีการดำเนินงาน เช่น การพิจารณาลูกค้า แนวทางการให้วงเงินลูกค้า การพิจารณาหลักประกัน

-พัฒนาศูนย์ข้อมูล (Investor Information Bureau) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกับ credit bureau เช่น ข้อมูลวงเงิน ข้อมูลการใช้วงเงิน เป็นต้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการรับหลักทรัพย์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

-ปรับปรุงเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ในแต่ละตลาด (SET, mai, LiVEx) ให้มีความเหมาะสม

-ปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อขาย การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ และความซับซ้อนของภาวะตลาดในปัจจุบัน

-ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งแก้ไขกฎเกณฑ์การใช้ข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อขาย เช่น ข้อมูลการถือครองหุ้น เป็นต้น

-ปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่นๆ ให้สามารถป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีและเหมาะสม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะหารือกับผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน ผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน