PTG ทุ่มปีละ 1 พันล.ลงทุนสตาร์ทอัพ ปั้น Non-Oil สร้างรายได้ 50%

HoonSmart.com>>“พีทีจี เอ็นเนอยี” หรือ PTG เปิดตัว MAX VENTURES ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ ตั้งงบลงทุนปีละ 1,000 ล้านบาท ในธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีอนาคตดี สร้าง New S-Curve รวมถึงเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจในเครือข่าย PTG ตั้งเป้าปี 2569 ธุรกิจ Non-Oil เป็นสัดส่วน 50%ของรายได้  

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทได้เริ่มต้นมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่นอกเหนือจากธุรกิจน้ำมัน(Non-Oil)มาตั้งแต่ช่วงก่อนโควิด โดยตั้งเป้าว่าในปี 2569 สัดส่วนรายได้ระหว่างธุรกิจน้ำมัน(Oil) และนอกเหนือจากธุรกิจน้ำมัน(Non-Oil) จะเป็นอย่างละ 50% เท่าๆกัน

PTG ตั้งงบลงทุนในธุรกิจใหม่ปีละ 1,000 ล้านบาท ผ่าน บริษัท แมกซ์ เวนเจอร์ส จำกัด (MAX VENTURES) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTG ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็น Corporate Venture Capital เข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัทสตาร์ทอัพ (Startup) ที่มีศักยภาพสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกับคู่ค้าในรูปแบบต่าง ๆ และเป็นแกนกลางสำคัญในการสร้างนวัตกรรม หรือ ธุรกิจ New S-Curve รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่ง และต่อยอดธุรกิจในเครือข่ายของ PTG เพื่อความอยู่ดีมีสุขของคนไทย

MAX Ventures จะทำหน้าที่สร้างรายได้ และจัดหาโซลูชันใหม่ ๆ ให้กับบริษัทในเครือ PTG ประกอบด้วย 3 วิธีการ ได้แก่
1. Incubation เริ่มต้นสร้างธุรกิจใหม่ ตั้งแต่การสรรหาไอเดียใหม่ ๆ ที่มีโอกาสในการพัฒนาเพื่อริเริ่มทดสอบไอเดียกับกลุ่มลูกค้าตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นสินค้าและบริการ
2. Investment ลงทุนในธุรกิจที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทรวมไปถึงธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงและช่วยสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับคนไทย
3.Co-Creation เป็นการร่วมสร้างธุรกิจ หรือสินค้าและบริการร่วมกับพันธมิตร (Partner) โดยเปิดรับองค์กรทุกรูปแบบสำหรับการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทและความอยู่ดีมีสุขของคนไทยไปด้วยกัน

ในแต่ละปี MAX Ventures จะจัดโครงการ Incubation Program บ่มเพาะธุรกิจภายนอกองค์กรให้เกิด Synergy สร้างโซลูชันใหม่ร่วมกับบริษัทในเครือ PTG โดยทาง MAX Ventures จะเข้าไปร่วมมือในการออกแบบกิจกรรมของมหาวิทยาลัยให้มีการเตรียมความพร้อมธุรกิจ หรือผู้ประกอบการ ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยให้สมัครเข้าร่วมโครงการโดยปัจจุบันมีหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จำนวน 5 แห่งที่ร่วม MOU กับ MAX Ventures ประกอบด้วยสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล, อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, และสำนักเคเอกซ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สำหรับแนวทางของ MAX Ventures ธุรกิจที่ให้ความสำคัญในการร่วมลงทุนมี 4 กลุ่มหลัก จากแนวคิดการพัฒนาธุรกิจที่เน้นการเชื่อมโยงและการทำงานร่วมกัน ทั้งจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ได้แก่
1.Connectionเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมโยงธุรกิจที่สามารถ Connect ประชากรคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนให้ได้เข้ามาอยู่ในเครือข่ายของ PTG ทำให้สามารถส่งต่อพัฒนาต่อยอดประสบการณ์ที่ดีให้กับคนไทยได้อย่างกว้างขวาง
2. Wellness and Wellbeing สร้างศูนย์กลางใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คนพัฒนาความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย
3. Developing Opportunities เป็นศูนย์กลางในการสร้างโอกาสให้คนตัวเล็กสามารถขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ โดยร่วมมือกับกลุ่มบริษัท PTG หรือเป็นแหล่งสนับสนุนเงินทุนให้กับธุรกิจรายย่อย ที่ขาดเงินทุนในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจที่สนใจในการลงทุน ได้แก่ ธุรกิจ Startup ในรูปแบบแพลตฟอร์ม เช่น การท่องเที่ยว การขนส่ง เป็นต้น
4.Unmatched Conveniences (Value added Experience) ธุรกิจที่สามารถมอบประสบการณ์ที่สะดวกสบายและมีคุณค่ากว่าใครให้ลูกค้า รวมถึงธุรกิจที่สามารถพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตของลูกค้า และส่งเสริมสินค้าหรือบริการใหม่ๆของบริษัทในเครือ PTG เพื่อตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการเข้าไปอยู่ในชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้าอย่างยั่งยืน

นอกเหนือจากการลงทุนในทางตรง ด้วยการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่สตาร์ทอัพ และทำงานร่วมกันที่กล่าวมาข้างต้นแล้วMAX Ventures ยังสนับสนุนด้านองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจ ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน รวมถึงความตั้งใจในการเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในประเทศไทย

ตัวอย่างบริษัทที่ MAX Ventures ร่วมลงทุน (Investment Portfolio) คือ 360 TRUCK แพลตฟอร์มจองรถบรรทุกขนส่งที่เล็งเห็นโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมการขนส่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนทุกธุรกิจในประเทศ และมีมูลค่าสูงกว่า 1 ล้านล้านบาทต่อปี โดย 360 TRUCK เป็นแพลตฟอร์มจองรถบรรทุกขนส่ง ที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา “รถบรรทุกเที่ยวเปล่า” หรือการตีรถเปล่ากลับเมื่อส่งสินค้าที่ปลายทางเสร็จ โดยการใช้ระบบจับคู่งานขนส่งอัจฉริยะ หรือ Smart Algorithm ที่ช่วยจับคู่รถเที่ยวเปล่ากับงานขนส่ง นอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้แล้วยังช่วยให้ผู้ขนส่งสามารถเข้าถึงงานขนส่งที่น่าเชื่อถือทั่วประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันแพลตฟอร์ม 360 TRUCK ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ขนส่งรถบรรทุกรวมถึงเจ้าของสินค้าที่มีการใช้รถขนส่งสินค้าเป็นประจำ และมีรถขนส่งเข้าร่วมรับงานอยู่ในระบบแล้วกว่า 58,000 คัน

#PTG #MAX Ventures