AOT งบปี 65 ขาดทุนเหลือ 1.1 หมื่นลบ. รายได้เพิ่มรับท่องเที่ยวพื้น

HoonSmart.com>> “ท่าอากาศยานไทย” เผยงวดปีสิ้นสุด ก.ย.65 ขาดทุนสุทธิลดเหลือ 11,087 ล้านบาท จากงวดปีก่อนขาดทุน 16,322 ล้านบาท รายได้จากการขาย-บริการเพิ่มขึ้น หลังโควิด-19 คลี่คลาย เปิดเมืองหนุนท่องเที่ยวฟื้น

บริษัท ท่าอากาศยานไทย (AOT) เปิดเผยผลการดำเนินงานประจำปี (ต.ค.2564 – ก.ย.2565) ขาดทุนสุทธิ 11,087.87 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.78 บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 16,322.01 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 1.14 บาท

บริษัทฯ ชี้แจงขาดทุนสุทธิลดลง เนื่องจากมีรายได้จากการขายหรือการให้บริการเพิ่มขึ้น 9,474.42 ล้านบาท หรือ 133.71% จากการเพิ่มขึ้นทั้งรายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน 4,961.36 ล้านบาท หรือ 213.05% และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน 4,513.06 ล้านบาท หรือ 94.87% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสาร รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 873.47 ล้านบาท หรือ 190.56%

ด้านค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 3,709.62 ล้านบาท หรือ 14.77% ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายอื่น ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุและค่าจ้างภายนอก ในขณะที่ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ลดลง รวมทั้งต้นทุนทางการเงินลดลง 43.20 ล้านบาท หรือ 1.45% และรายได้ภาษีเงินได้ลดลง 1,285.58 ล้านบาท หรือ 30.81%

ด้านปริมาณการจราจรทางอากาศในรอบปีบัญชีมีจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นและไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาประกอบกับนโยบายการเปิดประเทศของภาครัฐเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจควบคู่กับการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขของทุกภาคส่วนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก