PTG จัดกิจกรรม CSR ชุมชนปงแสนทอง จ.ลำปาง

HoonSmart.com>>”พีทีจีเอ็นเนอยี” จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ ภายใต้โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน”  นำพนักงาน พนักงานสถานีบริการน้ำมันพีทีในพื้นที่ และคลังน้ำมันพีทีลำปาง ร่วมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพอนามัย พัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน จำนวน 11 หมู่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จัดขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจีเอ็นเนอยี (PTG) กล่าวถึงการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ครั้งนี้ว่า PTG  ดำเนินธุรกิจ และเติบโตคู่กับคนไทยมายาวนานกว่า 33 ปี บริษัทฯ มีความตระหนักดีในการให้ความช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ซึ่งรวมถึงสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข ให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพราะอยากเห็น คนไทย “อยู่ดีมีสุข” ซึ่งกิจกรรมซีเอสอาร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 ที่จัดในพื้นที่ชุมชนรอบๆคลังน้ำมันพีทีได้มาอาศัยอยู่ โดยคลังน้ำมันพีทีลำปาง อยู่ร่วมกับชุมชนตำบลปงแสนทองมายาวนาน มีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่ จะสร้างสรรค์ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่อชุมชน กับโครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน”

โครงการ “PT ค่ายอาสา ทำจริงไม่ทิ้งกัน” ได้รับรางวัล CSR of the year 2022 ซึ่งมีกิจกรรมหลักจาก “พีที ชุมชนตาสว่าง” กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยพัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยการบริการวัดสายตาประกอบแว่น และให้ความรู้เรื่องดวงตากับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันได้มอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุไปแล้วกว่า 2,300 คน และที่ปงแสนทอง จะเพิ่มอีกจำนวน 500 คน เพื่อให้ทุกท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมซีเอสอาร์ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 4 สถานศึกษา และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 40 ทุนการศึกษา จำนวนทุนละ 2,000 บาท มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา กล่องปฐมพยาบาล พร้อมพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อให้น้องๆ ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน ทั้ง 4 สถานศึกษา

ทั้งนี้พีทีจี ยังมีการมอบโรงเพาะเห็ดเพื่อน้อง พร้อมพันธุ์เชื้อเห็ดนางฟ้า จำนวน 200 ก้อน และโรงเลี้ยงกบเพื่อน้อง พร้อมกบ จำนวน 200 ตัว และอาหารกบ ให้กับโรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำไปใช้ในการประกอบอาหารกลางวันในอนาคต พร้อมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลานิลกว่า 3,000 ตัว เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถจับไปรับประทานและสร้างรายได้เพื่อดำรงชีวิตต่อไป สนับสนุนพัฒนาการศึกษา โดยการแจกทุนการศึกษาบุตรและธิดาของพนักงาน ที่เรียนดีแต่ขาด แคลนทุนทรัพย์ อีกจำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท

กิจกรรมเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง มอบของอุปโภคบริโภค จำนวน 10 ราย และกิจกรรม ปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนกํบ “PT ปลูกป่าสร้างปอด ปลูกไม้กินได้” เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณศาลาประชาคมหมู่ 6 จำนวน 200 ต้น รวมถึงมีกิจกรรมต้นไม้แลกยิ้ม ที่มอบต้นไม้กินได้ กว่า 300 ต้นเพื่อให้ชาวบ้านได้นำต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้านต่อไป

ทั้งนี้ นับตั้งแต่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี ได้จัดตั้งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตามความจำเป็นในหลากหลายด้านเพื่อบรรเทาทุกข์ และช่วยส่ง เสริมคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม โดยยึดหลัก PT สร้างสุข “สุขกาย สุขใจ สังคมอยู่ร่วมกันอย่าง อยู่ดีมีสุข”