ด่วน !!! บล.คิงส์ฟอร์ด ยัน NCR แกร่ง เปิดบริการลูกค้าปกติ

บล.คิงส์ฟอร์ด แถลงด่วน !!! ไม่มีปัญหาเงินกองทุน และ NCR อยู่ในเกณฑ์ก.ล.ต. เปิดให้บริการลูกค้าปกติ

บริษัทหลักทรัพยื คิงส์ฟอร์ด  ออกแถลงการณ์ว่า ตามที่เกิดเหตุการณ์ในหลักทรัพย์ มอร์ รีเทิร์น (MORE )  ซึ่งเป็นที่ทราบกันแล้วนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้ติดตาม สถานการณ์บริษัทหลักทรัพย์ ทุกแห่งอย่างใกล้ชิด โดยได้ตรวจสอบฐานะการเงินและการดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (NCR) บริษัทหลักทรัพทุกแห่ง ถึงความแข็งแกร่งและความมั่นคงในการให้บริการลูกค้า

ทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการตลาดทุน (ก.ล.ท.) ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 มีประกาศให้บริษัทหล้กทรัพหนึ่ง ระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ซึ่งไม่ใช่บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ดจำกัด  (มหาชน)​ โดยบริษัทยังคงให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ  NCR บริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ของ กลต. และมีเงินเพียงพอชำระราคาค่าซื้อหลักทรัพย์ MORE ไปแล้ว อีกทั้งสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามปกติ …. จึงเรียนมาเพื่อทราบ