บล.ทรีนีตี้ ยืนยัน ซื้อขาย MORE ไม่กระทบ

HoonSmart.com>>บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ แจงตามที่มีรายงานข่าวในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท มอร์ รีเทิร์น ในช่วงวันที่ 10-11 พ.ย. 65  ไม่ได้มีผลกระทบต่อธุรกิจและฐานะการเงินของบริษัทแต่อย่างใด

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ขอเรียนให้ท่านทราบว่าธุรกรรมดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต่อฐานะการเงินของบริษัทแต่อย่างใด สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องตามปกติ และการดำรงเงินกองทุนของบริษัท (NCR) มีเพียงพอ เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องภายใต้โครงสร้าง ทางการเงินที่แข็งแกร่ง

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีการหารือร่วมกับบริษัทสมาชิก (โบรกเกอร์) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อตรวจสอบธุรกรรมเกี่ยวกับขายหลักทรัพย์ บริษัท มอร์ รีเทิร์น (“MORE”) ที่อาจเข้าข่ายเป็นรายการที่ผิดปกติ ซึ่งการชำระราคาและ การส่งมอบหลักทรัพย์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทสมาชิกบางรายในระดับที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้นผ่านสมาชิกนั้นๆ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่าบริษัทสมาชิกทุกรายยังสามารถให้บริการกับผู้ลงทุนได้ตามปกติ และการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทสมาชิก และสำนักหักบัญชียังคงดำเนินการได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวเกี่ยวกับหุ้น MORE เป็นจำนวนมาก และมีความคลาดเคลื่อน จนอาจทำให้เกิดความสับสน ดังนั้นเพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น MORE จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นควรหยุดพักการซื้อขายหุ้น MORE ในวันนี้

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า ธุรกรรมดังกล่าว ไม่ได้มีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัทฯ และขอขอบคุณในความเชื่อมั่นและไว้วางใจของลูกค้าทุกท่านที่มีต่อบริษัทฯ เสมอมา หากมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ บริษัทฯจะเร่งดำเนินการให้ลูกค้าทราบโดยเร็ว