รมว.คลัง -EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการลูกค้าเกษตรยั่งยืน จ.เชียงใหม่

HoonSmart.com>>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะผู้บริหาร EXIM BANK เยี่ยมชมกิจการลูกค้าเกษตรยั่งยืน จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ผู้บริหาร EXIM BANK และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เยี่ยมชมกิจการลูกค้าที่ประกอบธุรกิจเกษตรบนหลักความยั่งยืน เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้แก่ประชาชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) โดยเริ่มจากการเยี่ยมชมฟาร์มผึ้งภายใต้การบริหารของบริษัท สุภาฟาร์มผึ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งทั้งในและต่างประเทศ ลูกค้า EXIM BANK ใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีเจ้าของกิจการประกอบด้วยนายสมบูรณ์ ยาวิเลิศ ที่ปรึกษา และนางสาวสุวิชชา ยาวิเลิศ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ให้การต้อนรับ นำชมฟาร์มเลี้ยงผึ้งและแปรรูปน้ำผึ้งที่ได้จากกลุ่มคลัสเตอร์ผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก จำนวนกว่า 2,000 ราย พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ครบวงจรด้านการเลี้ยงผึ้งสำหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งนำองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ต่อยอดและแปรรูปน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งให้มีมูลค่าสูงขึ้น ยกระดับสินค้าเกษตรพื้นฐานให้เป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สร้างงานและรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งไทยออกสู่ตลาดโลกได้อย่างประสบความสำเร็จ

จากนั้น ได้เยี่ยมชมกิจการฟาร์มดอกไม้ I Love Flower Farm อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนางสาวณวิสาร์ มูลทา เจ้าของกิจการ I Love Flower Farm ให้การต้อนรับและนำชมฟาร์มดอกไม้ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ซึ่งมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน ทั้งในส่วนของฟาร์มดอกไม้ที่จำหน่ายไปยังตลาดทั้งในและต่างประเทศ โฮมสเตย์ ร้านอาหาร และร้านกาแฟ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ผู้บริหาร ธ.ก.ส. และ EXIM BANK ได้เดินทางไป อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อเยี่ยมชมกิจการห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เซลาดอน (2015) ซึ่งเป็นลูกค้า EXIM BANK ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผาประเภทศิลาดล (Celadon) ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของตกแต่งบ้าน ของขวัญ และของที่ระลึก โดยมีนางสาวทัศนีย์ ยะจา ผู้ก่อตั้งและหุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่เซลาดอน (2015) และประธานเครือข่ายศิลปินโอทอปแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ และนำชมโรงงาน โชว์รูม และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อันแสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ เน้นการใช้วัตถุดิบและแรงงานที่มีฝีมือในท้องถิ่น สีเขียวหยกของดินเผาเกิดจากแร่ธาตุธรรมชาติในดินที่ผ่านเทคนิคการผลิตที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) : ศิลาดลเชียงใหม่

จากนั้น ได้เยี่ยมชมกิจการบริษัท ซันสวีท  ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานโดยใช้นวัตกรรมบรรจุกระป๋อง ถุงสูญญากาศ แช่แข็ง และสินค้าเกษตรพร้อมรับประทาน เช่น ข้าวโพดหวานปิ้งมันเนย มันหวานญี่ปุ่นเผา ถั่วลายเสือต้ม และข้าวโพดข้าวเหนียว ใน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ส่งออกเป็นสัดส่วนประมาณ 80% ไปยัง 50 กว่าประเทศทั่วโลก ทั้งภายใต้ตราสินค้า “KC” ของบริษัทและตราสินค้าของผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยมีนายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซันสวีท  ให้การต้อนรับและนำชมโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานสากลและมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน