SET เข้าเยี่ยมชมกิจการกลุ่มบริษัท PCE

อำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) พร้อมทีมงาน เข้าเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มบริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด (PCE Group) พร้อมแนะนำหลักเกณฑ์การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยประกิต ประสิทธิ์ศุภผล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร และสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ให้การต้อนรับ