TIDLOR กำไรสุทธิ Q3/65 โต 10.9% รับรายได้รวมเพิ่มขึ้น 34.5%

HoonSmart.com>>”เงินติดล้อ”(TIDLOR)รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/65 901.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.9% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 812.7 ล้านบาท โดยรายได้รวมไตรมาส 3/65 เพิ่มขึ้น 34.5% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุมาจากรายรับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อรวม การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ซึ่งสัดส่วนหลักมาจากธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย โดยอัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 1.5% จากสิ้นปี 64 ที่อยู่ 1.2%

บริษัท เงินติดล้อ (TIDLOR) รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/65 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.65 มีกําไรสุทธิ 901.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.9 จากจำนวน 812.7 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุมาจากรายรับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของพอร์ตสินเชื่อรวม การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ซึ่งสัดส่วนหลักมาจากธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย

อัตราส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เท่ากับร้อยละ 1.5 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ร้อยละ 1.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยธุรกิจยังคงความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธภิาพ แม้ว่าจะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนจากปัจจัยมหภาคอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น รวมทั้งการสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้

รายได้รวม ไตรมาส 3/65 เท่ากับ 3,930.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.5 จากจํานวน 2,921.7 ล้านบาท สําหรับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากเศรษฐกิจที่กลับมาฟื้นตัวภายหลังสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลาย และปัจจัยสําคัญของการเติบโตทางธุรกิจมาจากความสําเร็จของ “บัตรติดล้อ” ที่เพิ่มความสะดวกให้แก่ลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง และยังคงระดับการให้บริการที่เต็มประสิทธิภาพทั้งช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ และโมบายแอพพลิเคชัน โดยบริษัทได้ส่งมอบ “บัตรติดล้อ” ให้แก่ลูกค้ารวมแล้วกว่า 446,000 ราย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา สําหรับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.6 จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยสัดส่วนหลักมาจากการขยายตัวของธุรกิจนายหน้าประกันภัยอย่างต่อเนื่อง