JKN ทำสัญญาซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ 504.39 ลบ.

HoonSmart.com>>”เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป”(JKN) ทําสัญญาซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ จํานวนทั้งสิ้น 504.39 ล้านบาท

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 บริษัทฯ ได้มีการทําสัญญาซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ จํานวนทั้งสิ้น 504,390,568.74 บาท

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564ได้มีมติอนุมัติงบประมาณในการทําสัญญาซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจําปี 2565 โดยจะเป็นการซื้อลิขสิทธิ์คอนเทนต์จากบุคคล ซึ่งมิใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯและบริษัทย่อยในการนี้ ได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้บริหารการใช้งบประมาณ เนื่องจากมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการคัดเลือก เจรจาต่อรอง และเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับบริษัทฯ