PLANET ปลื้มได้รับผลประเมิน CGR “ดีเลิศ” ระดับ 5 ดาวต่อเนื่องปีที่ 5

HoonSmart.com>> “แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย” ปลื้มคว้าผลประเมิน CGR “ดีเลิศ” ในระดับ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ตอกย้ำให้ความสำคัญกับการสร้างความเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย (PLANET) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับคะแนน “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (CGR)ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยในปี 2565 ได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ทั้งสิ้น 750 บริษัท

“ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร (Digital Technology Provider) รู้สึกยินดีที่ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับที่ดีเลิศติดต่อกันเป็นปีที่ 5 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการสร้างความเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จะเน้นยึดถือปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการควบคู่ไปกับการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” นายประพัฒน์กล่าว