DMT คว้าคะแนน CGR ระดับ 4 ดาว “ดีมาก” ย้ำศักยภาพการดำเนินงาน

HoonSmart.com>>ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) ได้รับคะแนนการประเมินบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับ 4 ดาว “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   ตอกย้ำศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่การดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร. ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีมาตรฐาน มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับดี ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ

“บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคะแนน CGR Checklist ในระดับ 4 ดาวหรือ ดีมาก โดยเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี การดำเนินการตาม AGM Checklist ที่ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม ซึ่งมีการประกาศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา และรวมถึงบริษัทฯ มีรายชื่ออยู่ใน “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องพร้อมรับมือกับปัจจัยการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน”  ดร.ศักดิ์ดา กล่าว

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว DMT ได้เข้าร่วมการประเมินเป็นปีแรก โดย DMT เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนจำนวน 294 บริษัทที่ผ่านคุณสมบัติในระดับ 4 ดาว หรือ ดีมาก ด้วยคะแนนการประเมินเฉลี่ยโดยรวมทั้งสิ้น 89% สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะนำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจยิ่งขึ้นในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ซึ่งในปี 2565 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 750 บริษัท โดยมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 80% ได้แก่ หมวดสิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ การคำนึงถึงบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย แสดงถึงบริษัทจดทะเบียนไทยมีแนวโน้มที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับบทบาทและภาวะผู้นำของคณะกรรมการในเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการในการกำกับดูแลกิจการ (CG Code) และสอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน