ICN รับงานขยายโครงข่ายอุปกรณ์สื่อสารฯ มูลค่ารวม 53.08 ลบ.

HoonSmart.com>>”อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส”(ICN) รับงานจ้างเหมาขยายโครงข่ายอุปกรณ์สื่อสัญญาณ ระดับ Backbone Network รองรับการให้บริการ ISP-POP จาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ มูลค่างานรวม 53.08 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส (ICN) แจ้งว่า บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างเลขที่ A01/3160029254/2565 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 สำหรับงานจ้างเหมาขยายโครงข่ายอุปกรณ์สื่อสัญญาณ ระดับ Backbone Network รองรับการให้บริการ ISP-POP จาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ มูลค่างานรวม 53,082,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีระยะเวลาดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา และรับประกัน 1 ปี