PROEN คว้าคะแนน CGR ระดับ “ดีมาก”

HoonSmart.com>>โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) คว้าคะแนนบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำปี 2565 ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (PROEN) ผู้ให้บริการ Internet Data Center เปิดเผยว่า บริษัทฯได้รับคะแนนประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR)

“PROEN เพิ่งเข้าจดทะเบียนเมื่อเดือน เม.ย. 64 ได้รับคะแนนบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว หรือ “ดีมาก” เป็นการยืนยันถึงศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานของบริษัทที่ “เติบโตต่อเนื่อง และมีความยั่งยืน” โดยคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อเป็นองค์กรต้นแบบของการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเทศไทยต่อไป”นายกิตติพันธ์ กล่าวในที่สุด

สำหรับปี 2565 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 750 บริษัท แสดงถึงแนวโน้มบริษัทจดทะเบียนไทยที่ให้ความสำคัญต่อ สิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ