ก.ล.ต.เฮียริ่งปรับปรุงเกณฑ์รายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้ยืดหยุ่นขึ้น

HoonSmart.com>> ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์ปรับปรุงระยะเวลาและรายละเอียดในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อลดการรายงานซ้ำซ้อน เพิ่มความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ตามแนวทาง Regulatory Guillotine* โดยผู้ที่ใช้ข้อมูลยังได้รับข้อมูลที่เพียงพอในระยะเวลาที่เหมาะสม

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ทบทวนหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ (ได้แก่ หุ้น และหลักทรัพย์แปลงสภาพ) หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงผู้สอบบัญชี** และเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อลดการรายงานที่ซ้ำซ้อนและเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน ในขณะที่ผู้ใช้ข้อมูลยังได้รับข้อมูลที่เพียงพอและในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยสาระสำคัญของเอกสารรับฟังความคิดเห็นสรุปได้ ดังนี้

(1) การปรับปรุงระยะเวลารายงานในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง โดยยืดระยะเวลาการรายงานให้แก่รายการขนาดเล็ก และสามารถรวมรายการขนาดเล็กเพื่อรายงานในคราวเดียวกันได้

(2) การยกเว้นการรายงานของกรรมการหรือผู้บริหารที่เป็นคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา ที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนเดียวกัน หากรายใดรายหนึ่งรายงานต่อ ก.ล.ต. แล้ว ก็ถือว่าครบถ้วน เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการรายงาน

(3) การยกเว้นหน้าที่ในการรายงานในกรณีที่หลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่นำไปวางไว้เป็นหลักประกันถูกขายทอดตลาด หรือ force sell เนื่องจากเป็นการดำเนินการโดยบุคคลอื่น ซึ่งอาจทำให้ผู้เป็นเจ้าของไม่สามารถรายงานต่อ ก.ล.ต. ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(4) กำหนดวันในการรายงาน กรณีได้รับหุ้นเพิ่มทุนและหลักทรัพย์แปลงสภาพในประกาศให้มีความชัดเจน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=844 โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: corporat@sec.or.th จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565