TPOLY เลิกสัญญาโครงการจัดหาน้ำดิบ EEC มูลค่า 1.2 พันลบ. เหตุต้นทุนพุ่ง

HoonSmart.com>> “ไทยโพลีคอนส์” ยกเลิกสัญญาว่าจ้าง “โครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อภาคการผลิตพื้นที่จังหวัดระยอง (รองรับ EEC) เฟส 2” มูลค่ากว่า 1,252 ล้านบาท เหตุราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงและน้ำมันปรับขึ้นไม่คุ้มทุน

บริษัท ไทยโพลีคอนส์ (TPOLY) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาว่าจ้างโครงการจัดหาน้ำดิบเพื่อภาคการผลิตพื้นที่จังหวัดระยอง (รองรับ EEC) เฟส 2 ของบริษัท วาย.เอส.เอส.พี. แอกกริเกต จำกัด มูลค่าโครงการ 1,251,694,132.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เหตุผลเนื่องจากความแปรปรวนของราคาวัสดุก่อสร้าง การปรับขึ้นค่าแรงและราคาน้ำมัน ส่งผลกระทบต่อโครงการผู้รับเหมาและ Suppliers รวมถึงความคุ้มทุนของโครงการต้องปรับแก้ระบบสูบน้ำ-ออกแบบแบ่งย่อยโครงการใหม่ ให้สอดคล้องกับภาวะการลงทุนต่อไป ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจึงตกลงยกเลิกสัญญา โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 25 ต.ค.2565

ทั้งนี้ ลักษณะงานของโครงการเป็นงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำดิบ สถานีพักน้ำดิบ อาคารควบคุม และงานวางท่อน้ำดิบ ระยะเวลาก่อสร้าง 306 วัน