CBG ติด “หุ้นยั่งยืน”ปีแรก มุ่งมั่นเติบโตอย่างยั่งยืน

HoonSmart.com>>”คาราบาวกรุ๊ป” ติดกลุ่มหุ้นยั่งยืน (THSI) ปี 65 เป็นปีแรก ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เป็นหมุดหมายความสำเร็จที่สำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน-ผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

นายเสถียร เสถียรธรรมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คาราบาวกรุ๊ป (CBG) เปิดเผยว่า บริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคัดเลือกให้ติดในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งปัจจุบันแนวคิดในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน ไม่ได้พิจารณาการทำกำไรสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังต้องแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ มองว่าการดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความยั่งยืนนั้น คือการสร้างคุณค่าในระยะยาวโดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมในวงกว้าง

“ คาราบาวกรุ๊ปได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืน ถือป็นอีกหมุดหมายความสำเร็จที่สำคัญที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนที่นำปัจจัยด้าน Environment, Social, Governance (ESG) มาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจลงทุนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว” นายเสถียรกล่าว

ทั้งนี้ ในเดือนส.ค.2565ที่ผ่านมา คาราบาวกรุ๊ปได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2564 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตามเลขใบรับรองเลขที่ TGO CFO FY22-152 ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในช่องทางสาธารณะและมีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ทวนสอบ แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด พร้อมร่วมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 โดยมีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกกว่า 170 บริษัท จากทั้งหมด 8 กลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทที่ได้รับคัดเลือก ต้องมีคะแนนผ่าน  50% ในแต่ละมิติ (มิติเศรษฐกิจ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติสังคม) หรือได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ตามรอบการประกาศผลในปีที่มีการประเมินความยั่งยืน