WHA ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องปีที่ 3 สะท้อนบริหารตามหลัก ESG

HoonSmart.com>> “ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น” ติดอันดับหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2565 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นขององค์กร ที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (ESG) พร้อมก้าวสู่การเป็น Tech Company

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และก่อสร้าง จากการประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดย WHA Group เป็น 1 ใน 170 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการการันตีความสำเร็จของบริษัทที่ยึดมั่นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดของการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ตลอดจนการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอมา โดยในปีนี้บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานของผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนได้อย่างดี และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การที่บริษัทฯได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในหุ้นยั่งยืนเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ ภายใต้การทรานสฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในระยะยาวของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2050 และก้าวสู่การเป็น Tech Company ในอนาคต

“WHA Group พร้อมเดินหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งการเปิดโอกาสใหม่ ๆ เพื่อคว้าโอกาสเหล่านั้นมาใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนสังคมไทยโดยรวมพร้อมก้าวสู่การเป็น Tech Company ในปี 2024”นางสาวจรีพร กล่าว